Rok 2007 - Na oścież

Na Oścież
Pismo Sanktuarium i Parafii
Matki Boskiej Królowej Męczenników
Na Oścież
w Bydgoszczy-Fordonie
"Na Oścież" Czasopismo parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

Rok 2007

Na Oścież > 2001 - 2010
Nr 1 (145) styczeń 2007

W numerze m.in.:
 • Chrzest,
 • Moje Amen,
 • Żywy żłóbek,
 • Zagrała skrzypeczka kolędę.
 • W bieżącym wydaniu tematem wiodą­cym wydania jest „Chrzest”. Do tego hasła nawiązuje i treść rozmowy miesiąca i inne teksty. Jak zwykle w wydaniu znajdziemy opisy wydarzeń w parafii: celebracji, kon­certów, konkursów itp.
 • Nie zawiedli nas też organizatorzy XIV już Żywego Żłóbka i inne wspólnoty para­fialne, które kultywują rozpoczęte kiedyś tra­dycje i zwyczaje parafialne, jak choćby no­woroczny koncert kolęd - pamięci ks. Zyg­munta Trybowskiego itp. Warto zwrócić uwa­gę na tradycyjny już rozmach dekoracji świątecznych i tekst, który do nich nawią­zuje.
 • Długo chyba zapamiętamy wieczór Uro­czystości Objawienia Pańskiego – Trzech Króli, kiedy obok Żywego Żłóbka i przycho­dzących „Króli”, by oddać pokłon Dzieciąt­ku, dowiedzieliśmy się, że na parafialnych organach koncertuje Rafał Blechacz.
 • Niniejsze wydanie rozpoczyna kolejny rok kalendarzowy i przybliża moment ukoń­czenia 14 roku wydawania naszego pisma. Ile jeszcze będzie wydań? – któż to wie.
2007
2007
Nr 2 (146) luty 2007

W numerze m.in.:
 • Pokłosie kolędowe,
 • Sakrament straczu, czy...
 • Piechotą po cud.
 • Bieżące wydanie „Na oścież” przynosi pewien zasób informacji i refleksji na temat sakramentu chorych, w ramach hasła „Przy­patrzmy się powołaniu naszemu”. Warto prze­czytać refleksję ks. Proboszcza w „Zamyśle­niach”. Polecam też rozmowę miesiąca z ks. Piotrem oraz teksty ks. Wojciecha i Kfad'a.
 • Nie można pominąć „Pokłosia kolędowe­go”, które opracował ks. Proboszcz. Z pew­nością najgłośniejsze są liczby. Mnie osobi­ście utkwiła jedna z nich – 50%, a jest to licz­ba osób wierzących, które wypełniają dorocz­ny obowiązek Spowiedzi i Komunii św. wiel­kanocnej. Warto w Wielkim Poście zrobić „wielki namysł”, bowiem zza zebranych opi­nii, trosk, liczb i planów wyłania się aktualny obraz naszej wspólnoty parafialnej u progu zbliżającego się jej XXV-Iecia. Cieszy zapo­wiedź synodu parafialnego i podjęte starania o utworzenie u nas sanktuarium.
 • Każda rodzina, która otwarła drzwi kolę­dującemu kapłanowi otrzymała „Kalendarz parafialny”, rodzaj przewodnika po dniach i celebracjach 2007 roku, jak też starannie przygotowane informatorium: telefony, cha­rakterystykę pracy grup i wspólnot itp.
 • Są też i inne teksty, jak choćby o działa­niach „Wiatraka”, czy posłudze Zespołu „Sa­memu Bogu”.
     
2007
2007
Nr 3 (147) marzec 2007

W numerze m.in.:
 • Zmartwychwstanie,
 • Sakrament pokuty,
 • Pokusy, owoce,
 • Wolontariat GPS,
 • Salus Populi Romani.
 • Niniejszym wydaniem upłynęło 14 lat, od momentu ukazania się pierwszego wydania. Tak poukładały się terminy wydarzeń roku ko­ścielnego i cyklu wydawniczego naszego mie­sięcznika, że nasze pismo ukazuje się zwykle pod koniec miesiąca.
 • Ale do rzeczy, bo ciekawi nas, co dziś re­dakcja przygotowała PT Czytelnikom?
 • Tematem wiodącym wydania jest refleksja na temat Sakramentu Pokuty i Pojednania. Pojednanie jest związane z radością powrotu do wspólnoty z Bogiem, do wspólnoty z dru­gim człowiekiem, którą się zaniedbało i do wspólnoty ze sobą samym. Są przemyślenia na ten temat i pisze o tym również ks. Pro­boszcz.
 • Jest też długa rozmowa miesiąca z ks. Grzegorzem, który opowiada o ważnych spra­wach. Warto tę rozmowę przeczytać.
 • Przeżywaliśmy Wielki Post i ćwiczenia duchowe z nim związane: rekolekcje, Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale. Jest o tych wydarze­niach w bieżącym wydaniu. Jest też wielkoty­godniowy „rozkład jazdy”, który podpowiada, by nie pominąć ważnych celebracji tych naj­ważniejszych dni roku kościelnego.
 • Następne wydanie ukaże się pod koniec kwietnia opisując jak przeżywaliśmy w parafii Wielki Tydzień, i radość Zmartwychwstania, a także będzie zapowiadał wydarzenia majowe, jak np. Festyn Maryjny, i inne ciekawe plano­wane spotkania, wyjazdy i celebracje.
 • Zapraszamy do współredagowania nasze­go pisma. A dziś życzę wszystkim, aby cieszy­li się, że Chrystus zmartwychwstał-prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
 • Na zakończenie stwierdzę, że redakcja zaskoczyła mnie formą tegorocznej pierwszej strony okładki. Można by powiedzieć: – „Ładne kwiatki”, ale jak one mają się do Wielkanocy? Pomyślałem chwilę i stwierdziłem, że redak­cja ma rację. Te kwiaty to symbol, a skoro sym­bol to coś znaczy. A znaczy wg mnie tyle, że biały kolor kwiatów oznacza w naszej tradycji niewinność, czystość, na przykład taką jaką czuje grzesznik po odejściu od konfesjonału i otrzymaniu rozgrzeszenia. To również ozna­ka powrotu do życia po śmierci, gdzie spod spopielałych, pognitych liści wyrastają nowe piękne białe kwiaty.
2007
2007
Nr 4 (148) kwiecień 2007

W numerze m.in.:
 • Via dolorosa,
 • Krajobraz serca,
 • Mksymilian Siebieniec.
 • I tak dzięki pomocy wielu osób rozpoczęli­śmy piętnasty rok wydawania miesięcznika parafialnego „Na oścież”. Przygotowanie 147 wydań, które za nami, wymagało wiele mozo­łu i starań. Wszystkim, którzy trudzili się i na­dal trudzą przy wydawaniu naszego parafial­nego pisma – dziękuję.
 • A co w nowym wydaniu? Wszystko jak zwykle – jest temat przewodni – „Bierzmowa­nie”, jest rozmowa miesiąca z wikariuszem i katechetą, ks. Krzysztofem Danowskim – war­to przeczytać. Są teksty opisujące celebracje z przygotowań do Wielkanocy, Triduum i świę­towania radości paschalnej. Jest więc o czu­waniach, modlitwach, dekoracjach, jest o Mi­sterium i Koncercie Piotra Rubika, jest o kon­kursach na palmę i pisankę. Jest też o nowej inicjatywie – tym razem Redakcji „Na oścież”, tj, wędrówce do krzyża św. Wojciecha, który stoi nad brzegiem Wisły, niespełna 2,5 km od naszej parafialnej świątyni. Jest też o tym, że nasza parafialna strona WWW istnieje i dzia­ła – coraz lepiej – od ponad 2000 dni.
 • Teksty te pokazują, jak w naszej parafii pracuje laikat, czyli wierni świeccy. To właśnie oni wymyślają, przygotowują dekoracje, cele­bracje, nabożeństwa, ich oprawę, pilnują aby się udało i proszą kapłanów o „nadzór”, ten merytoryczny, aby było zgodnie z przepisami prawa kościelnego i bez błędów teologicznych, i ten czysto ludzki, aby dali trochę siebie. A kapłani co robią? Cieszą się pewnie i służą świeckim, bo takie jest ich zadanie.
 • Jestem dumny, że mogę żyć w takiej pa­rafii, gdzie jakości celebracji nie powstydziła­by się niejedna katedra, gdzie jest czas na rozmyślania i modlitwę, ale jest też i czas na rozrywkę i zabawę.
 • Czy jest mnie w stanie jeszcze coś zasko­czyć? Niewiele już tych możliwości zostało, bo o ile: trwają przygotowania do jubileuszu XXV-lecia parafii, lada moment rozpocznie się Sy­nod Parafialny, trwają prace nad ukończeniem Golgoty XX wieku w Dolinie Śmierci i ustano­wienia naszej parafii – sanktuarium, Fundacja „Wiatrak” otrzymuje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1,5 mln subwencji na dalsze prowadzenie budowy Domu Jubi­leuszowego. Ponad 10 tys. osób uczestniczy w dwóch odsłonach Misterium. To są sprawy, które jak mawia nasz ks. Proboszcz, pochodzą z tzw. „górnej półki”.
2007
2007
Nr 5 (149) maj 2007

W numerze m.in.:
 • Dojrzewanie,
 • Biegi, występy, pokazy,
 • Chlebem być.
 • Tematem wiodącym bieżącego wydania naszego miesięcznika jest kolejny sakrament – „Eucharystia”. Są na ten temat teksty o tym, jakie znaczenie ma on w naszym życiu, jak go traktujemy.
 • Jest też wiele informacji na temat wyda­rzeń w parafii i z udziałem parafian. Kolejny raz sprawdziło się, że w naszej parafii trudno się nudzić. Wymienię choćby uroczystość bierzmowania 168 młodych parafian, codzien­ne nabożeństwa majowe przy figurze, powrót do „Procesji światła” z różańcem fatimskim – teraz każdego trzynastego dnia miesiąca od maja do października (w miesiącach trwają­cych objawień w Fatimie), VIII Wiosenne Biegi Przełajowe im. Alojzego Graja, XI Integracyj­ny Fordoński Festyn Maryjny, pielgrzymki, wyjazdy, skupienia, katechezy, konkursy, ma­jówki, rajdy itd. Z pewnością dla każdego coś się znalazło. Redakcja stara się, choć w ja­kieś mierze, by je dokumentować, opisywać i czynić refleksję nad tymi wydarzeniami.
 • Rozpisali się też nasi PT Czytelnicy. Dwa z listów zamieszczono wewnątrz wydania, a poruszają one ważne sprawy.
 • Zbliża się czerwiec, a więc niebawem wy­jazd młodych na XI Lednicę, Boże Ciało i pu­bliczne wyznanie wiary, nabożeństwa czerw­cowe przy krzyżu misyjnym, koniec zajęć szkolnych i akademickich, przygotowania do pielgrzymek pieszych.
 • Nie można pominąć ważnej daty 10 czerwca. Jest to dzień i kolejna rocznica świę­ceń kapłańskich naszego proboszcza ks. Jana, w tym roku o tyle ważna, że XXXV. Czci­godnemu Jubilatowi – Ad multom annos.
2007
2007
Nr 6 (150) czerwiec 2007

W numerze m.in.:
 • Chcecie byśmy byli dobrzy,
 • Benedyktyńska gawęda.
 • Bieżące wydanie naszego miesięcznika poświęcone jest sakramentowi kapłaństwa. Owoców tego sakramentu ciągle doświadcza­my, bowiem jego szafarze – kapłani towa­rzyszą nam we wszystkich najważniejszych chwilach naszego życia, począwszy od chrztu, aż do ostatnich chwil na ziemi.
 • Warto przeczytać rozmowę z ks. Wojcie­chem Kozłowiczem z Zimbabwe, kazanie ks. Krzysztofa wygłoszone podczas jubileuszu XXXV-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza, jak i „Zamyślenia”. W tekstach przewija się jedna prośba – chcecie dobrych kapłanów – to się długo i wytrwale módlcie o nich i za nich. Są też i inne ciekawe teksty.
 • Może warto zatrzymać się chwilę nad pewną liczbą. Niniejsze wydanie oznaczono numerem ,,150”. Może nie jest to tak, jak w często przez nas używanym skrócie, że coś jest jak „sto pięćdziesiąt", ale porównanie jest. Z pewnością – żaden z pomysłodawców i wy­konawców pierwszych wydań nie liczył na to, że możemy dojść do takiej „okrągłej” sumy. Gdyby przyjrzeć się, po kolei, 150 wydaniom – to każde z nich jest znamienne i cenne. Ar­chiwalne wydania „Na oścież” to nie tylko dziś piękny, parafialny „pamiętnik”.
   
2007
2007
Nr 7-8 (151) lipiec-sierpień 2007

W numerze m.in.:
 • Stan porozumienia,
 • Różańcowe granaty,
 • Luksus ciszy...
 • Maria i Marta,
 • Czy chcecie?
 • Drogowe memento.
 • Bieżące wydanie naszego miesięcznika poświęcone jest sakramentowi małżeństwa. Są więc teksty okolicznościowe na ten temat. W jednym z nich jest mowa o „nowych sta­nach cywilnych”.
 • Warto przeczytać rozmowę z ks. Marci­nem Puziakiem, bo tylko pozornie rozmowa ta dotyczy wyłącznie jego posługi w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
 • Z okazji patriotycznego charakteru sierp­nia zamieszczono przejmujące świadectwo uczestniczki Powstania Warszawskiego.
 • Są w wydaniu zacytowane dwa kazania, które usłyszeliśmy w naszym kościele. Moż­na zapytać, czy to coś szczególnego? – Tak, bo są to kazania ważne i mimo okresu waka­cji – skłaniające do głębszej refleksji. Jedno – ks. Ryszarda Sobkowiaka – mówi o roli ciszy w życiu człowieka. Drugie kazanie – ks. Da­riusza Sobczaka – dotyczy modlitwy.
 • Znajdziemy też w wydaniu wiadomości na temat pielgrzymowania w różnych wymiarach, czy to piechotą, czy autobusem, czy też na rowerze. Jeden tekst mówiący o pielgrzymce do Obór polecam szczególnie. Byłem tam już kilka razy i za każdym razem odkrywałem inne cechy tego niezwykłego miejsca.
2007
2007
Nr 9 (152) wrzesień-październik 2007

W numerze m.in.:
 • Promyczki słońca,
 • Czas owocowania,
 • Kradzione nie tuczy.
 • Tematem wiodącym jest hasło „Życie sakramentalne”, czyli próba oglądu, jak w naszym życiu działa łaska sakramentalna. Przykładem tego działania niech będzie przejmujący wiersz pani Klementyny o Byd­goszczy, o wakacyjnym spotkaniu wuja z siostrzeńcem – to na stronie dla dzieci „Ta­kie misie”. W wydaniu jest jak zwykle sporo tekstów o wydarzeniach parafialnych i stałe działy.
 • Z bieżącego wydania chciałem polecić gorąco rozmowę miesiąca z panem Beno­nem Brzezichą, który jako uczeń szkoły za­wodowej asystował przy ekshumacji zwłok ofiar pomordowanych w Fordońskiej Dolinie Śmierci. Jest to kolejne świadectwo o tym ważnym dla Polaków, bydgoszczan i naszej parafii miejscu.
 • A przed nami wielka lawina wydarzeń, więc nie ma obawy o treść kolejnych wydań. W „Zamyśleniach” ks. proboszcza Jana można przeczytać, że zbliżają się rekolek­cje na temat „Całunu Turyńskiego”, otwar­cie Pierwszego Synodu Parafialnego i inne ważne wydarzenia przygotowujące do jubi­leuszu XXV-lecia naszej Parafii i ustanowie­nia tu Sanktuarium Golgoty XX Wieku. Uwa­żam, że każdy, w zależności od posiadanych darów i umiejętności może w te dzieła włą­czyć się i czynnie w nich uczestniczyć.
 • Od najbliższego wydania Redakcja po­stanowiła przedstawiać postęp prac związa­nych ze zbliżającym się jubileuszem, a w szczególności Synodem Parafialnym.
 • I jeszcze jedno. „Fordońskie Promyczki” obchodzą spory już jubileusz – 20-lecia ist­nienia działania. Jest próba ogarnięcia mi­nionego czasu, przez aktualnego opiekuna Grupy – ks. Wojciecha Retmana. Członkom wspólnoty i ks. Opiekunowi składam najlep­sze życzenia „Ad multos Annos”.
2007
2007
Nr 10 (153) listopad 2007

W numerze m.in.:
 • Tyle o męczeństwie,
 • Rozważania o Golgocie,
 • Rozmowa z Ewą Bem.
 • Niniejsze wydanie długo powstawało. Za nami wielka lawina wydarzeń: doroczny od­pust parafialny, rekolekcje z „Całunem Tu­ryńskim”, otwarcie Pierwszego Synodu Pa­rafialnego, Drogi Krzyżowe w Dolinę Śmier­ci, poświęcenie ostatnich „małych” stacji Gol­goty Bydgoskiej, powstanie nowej grupy duszpasterskiej i inne ważne wydarzenia przygotowujące do jubileuszu XXV-lecia na­szej Parafii i ustanowienia tu Sanktuarium Golgoty Bydgoskiej. W wydaniu jest więc wiele tekstów o tych wydarzeniach. Gorąco chciałem polecić rozmowę miesiąca z ks. Zbigniewem Dudkiem, który odpowiada o swoim powołaniu i o specyficznych rekolek­cjach z Całunem Turyńskim. Jest pierwszy komunikat Synodalny, a w nim zachęta o czynne włączenie się w obrady Synodu, bo zrobić to może każdy.
 • Kończy się rok kościelny i zaczyna czas oczekiwania – Adwent. Na Kogo, lub na co czekamy?
2007
2007
Nr 11 (154) grudzień 2007

W numerze m.in.:
 • Kim jest człowiek?
 • O pamięci i tradycjach,
 • Cecylia, koncert, sztandar,
 • Plan kolędy.
 • Niniejsze wydanie ukazuje się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem 2008. Za nami kolejny czas najróż­niejszych wydarzeń parafialnych: wspania­ła uroczystość z okazji wspomnienia św. Cecylii i koncert ponad 300-stu osobowego chóru z wręczeniem sztandaru naszemu Chórowi „Fordonia” z okazji jego 15-lecia istnienia i działania, za nami również kolej­ne spotkania w ramach Synodu Parafialne­go, akcje pomocowe Caritas w tym ogólno­polskie „Wigilijne Dzieło Pomocy” i parafial­na akcja „Kilogram dla potrzebujących”. Było też spotkanie ze „Świętym Mikołajem” i mi­sjonarzami z Ukrainy w niedzielę modlitw za Kościół na Wschodzie.
 • W wydaniu jest więc wiele tekstów o tych wydarzeniach. Wydanie niniejsze zaowoco­wało kilkoma rozmowami. Polecam wywiad z ks. bpem Janem Tyrawą oraz rozmowę miesiąca z ks. Jarosławem Gąsiorkiem i ka­techetką Teresą Andruszczyszyn, którzy opo­wiadają o Kościele na Ukrainie w Diecezji Kamieniecko-Podolskiej. Jest także rozmo­wa z Pawłem Delągiem.
 • Kończy się Adwent i rok 2007. A przed nami Nowy Rok 2008, rok szczególny. Dla jednych będzie to czas Igrzysk Olimpijskich w Chinach, mistrzostw Europy w piłce nożnej, a dla innych czas I Synodu parafialnego i jubileuszu 25-lecia parafii, a może jeszcze innych wydarzeń? A jaki będzie? Z pewnością będzie kolejnym darem Bożym, który trzeba będzie przyjąć z wiarą i ufnością i niech tak się nam wszystkim stanie. Amen!
2007
2007
Wróć do spisu treści