Rok 2008 - Na oścież

Na Oścież
Pismo Sanktuarium i Parafii
Matki Boskiej Królowej Męczenników
Na Oścież
w Bydgoszczy-Fordonie
"Na Oścież" Czasopismo parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

Rok 2008

Na Oścież > 2001 - 2010

W numerze m.in.:
 • Świat do góry nogami,
 • Życie nadzieją,
 • Oddział Dzienny czeka,
 • Na srebrny jubileusz Parafii.
     
 • Niniejsze wydanie jest próbą opisania tego co działo się w naszej parafii w ciągu ostat­nich tygodni. Zawiera też wiele nowych infor­macji, nie tylko parafialnych.
 • Tematem przewodnim wydania jest hasło nawiązujące do programu duszpasterskiego ogłoszonego przez Episkopat Polski na bie­żący rok kościelny „Bądźmy uczniami Chry­stusa” z dopowiedzeniem – w cierpieniu. Przy­kładów cierpienia w życiu człowieka nie bra­kuje, bo może być i fizyczne i duchowe, zwią­zane z chorobą ciała i chorobą duszy. Hasło prowadzi do przemyśleń i działań, jak my – uczniowie Chrystusa – reagujemy na cierpie­nie i pomagamy innym w cierpieniu. Do hasła nawiązuje tekst „Zamyśleń” ks. Proboszcza, jak i sporych rozmiarów rozmowa z ks. Janu­szem Tomczakiem. Rozmowę nie tylko warto przeczytać, ale i pomyśleć nad treściami, które zawiera. O nieodpłatnej pomocy w cierpieniu pisze Agnieszka Kamińska w tekście pt. „Od­dział Dzienny czeka”.
 • To, że w naszej parafii nie można się „nu­dzić” to rzecz oczywista. Jednak od czasu do czasu przeżywamy coś nadzwyczajnego, pro­wokującego, dającego powód do zastanowie­nia. Z pewnością takim „powodem” były de­koracje na Boże Narodzenie w naszym ko­ściele. Do tych obrazów, które widzimy na Boże Narodzenie po prawej stronie prezbite­rium jakoś przywykliśmy. Dekoracja nie zmie­nia się od lat, jak również przywykliśmy do tego, że od XV lat „dekoracja” ożywia się przy pomocy osób i zwierząt tworzących „żywy żłóbek”.
 • To co widujemy po lewej stronie ołtarza zwykle czymś się wyróżnia. Na tegoroczne Święta choinki „stanęły” (zawisły) wierzchoł­kami w dół. Wędrujący po śniegu, w świetle lamp i gwiazd, z telefonem komórkowym czło­wiek – też chodził „głową w dół”. Zwiedzający deptali niebo i gwiazdy. Jedynie sporych roz­miarów wyświetlacz telefonu komórkowego, z tekstem „SMS-owych” życzeń, o nie bardzo świątecznej treści, był w pozycji „normalnej” do odczytania. Zdawało się, że w tym roku świat stanął „do góry nogami”. Czy tak jest w istocie? – Z pewnością nie.
 • Skoro już jednak taka dekoracja była war­to zastanowić się – po co? Osobiście uwa­żam, że dekoracja nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym, bowiem wystarczy ją obró­cić o 180 stopni i wszystko jest normalnie, tak jak to pokazuje foto na pierwszej stronie okładki. Do kościoła przyszliśmy chodnikami i przyjechaliśmy ulicami i nie korzystaliśmy z gwiezdnych chodników i dróg. W parafii trwają prace pierwszego Synodu Parafialnego, oży­wiły się parafialne dzwony, wielu ludzi pojed­nało się z Bogiem w Sakramencie Pokuty, po­łamaliśmy się opłatkiem, przeżyliśmy wiele podniosłych chwil. Trwa kolęda, idzie Wielki Post. Jest normalnie. Tylko „SMS-a” trzeba „czytać inaczej” i... pomyśleć dlaczego.
2008
2008
Nr 2 (156) luty 2008

W numerze m.in.:
 • Zamiast pokłosia,
 • Wątpienie może być twórcze,
 • Zanim powiesz TAK,
 • Wielka tajemnica,
 • Świeci i błogosłwieni - o relikwiach.
 • Tematem przewodnim niniejszego wy­dania jest hasło nawiązujące do programu I Synodu Parafialnego Duszpasterska tro­ska o małżeństwo i rodzinę.
 • Do hasła nawiązuje większy niż zwykle tekst „Zamyśleń" ks. Proboszcza, jak i roz­mowa z ks. Maciejem Tyckunem. Rozmo­wę nie tylko warto przeczytać, ale i pomy­śleć nad jej treścią.
 • W wydaniu jest też świadectwo matki, której nie było dane przeżyć własnego ma­cierzyństwa, ale otrzymała łaskę macierzyń­stwa w sercu.
 • Są też myśli na temat kondycji naszych rodzin i ich codziennych zmagań z najróż­niejszymi zagrożeniami. Są też informacje i świadectwo na temat szczególnego rodza­ju przygotowań do małżeństwa "Co i jak, zanim powiesz tak.
 • Jest też refleksja ks. Proboszcza, za­miast tzw. „pokłosia kolędowego", czy war­to przyjmować kolędujących i co wynika z tych odwiedzin.
 • Jest też nawiązanie do obrad I Synodu parafialnego i kilka spostrzeżeń co wynika z jego obrad.
 • W ramach czasu przeżywania Wielkie­go Postu nie zabrakło też w naszym mie­sięczniku relacji z rekolekcji u braci z To­warzystwa Świętego Wojciecha oraz zapro­szenia Przyjaciół Radia Maryja na specjal­na Drogę Krzyżową do Doliny Śmierci. Ko­rzystając z okazji, parafialnemu Kołu Przy­jaciół Radia Maryja, z okazji X-lecia istnie­nia i działania, składam serdeczne gratula­cje i życzę wytrwałości.
2008
2008

W numerze m.in.:
 • Z góry lepiej widać,
 • Msza Święta Krzyżma,
 • X rocznica,
 • Grób jest pusty,
 • Parafialne drogi krzyżowe.
 • Tematem przewodnim niniejszego wy­dania jest hasło nawiązujące do programu I Synodu Parafialnego „Sakrament Bierz­mowania – duszpasterstwo młodzieży”.
 • Do hasła nawiązuje tekst „Zamyśleń” ks. Proboszcza, jak i rozmowa z rekolekcjonistą ks. Andrzejem Kościukiewiczem. Rozmowę, choć jest dłuższa, warto przeczytać.
 • W wydaniu jest relacja z tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które miały po­móc nam lepiej przygotować się do Uro­czystości najważniejszej niedzieli roku, tj. Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Może warto do tego tekstu zajrzeć, przygo­towując się do parafialnej Spowiedzi Świę­tej wyznaczonej w Wielką Środę?
 • Jest też tekst o jubileuszu X-lecia Koła Przyjaciół Radia Maryja, który uświetniła obecność Zespołu Folklorystycznego „Krebane”, Orkiestry Dętej z Chełmna i Para­fialnego Chóru „Fordonia”. Jubileuszowi to­warzyszyło doroczne spotkanie członków Rodziny Radia Maryja z Bydgoszczy na Drodze Krzyżowej w Dolinie Śmierci i uro­czystej Eucharystii.
 • W ramach tekstów nawiązujących do ju­bileuszu XXV-lecia parafii jest kolejny odci­nek o drogach krzyżowych, tych material­nych obrazach „w żelezie i marmurze”, drewnie, czy malowanych, jakie zdobią miejsca kultu położone na terenie naszej parafii.
 • Warto też przeczytać, na stronie dla dzieci, tekst o pustym grobie, oraz kolejny odcinek z cyklu „Wypieki zza wielkiej rzeki” – „Wielka woda” – o wielkich stanach wód na Wiśle w Toruniu.
         
2008
2008

W numerze m.in.:
 • Czy Bogu potrzebna jest modlitwa?
 • Świadkowie wiary,
 • Ludzie Misterium,
 • Wolontariat,
 • Sacronowela,
 • Witraże parafialn.
                                                           
 • Tematem przewodnim niniejszego wy­dania jest hasło nawiązujące do programu I Synodu Parafialnego „Modlitwa, kateche­za dorosłych”.
 • Do hasła nawiązuje treść rozmowy z mgr Joanną Kaczmarczyk. Rozmowę, choć jest dłuższa, warto przeczytać.
 • W wydaniu jest relacja z tegorocznych najważniejszych dni roku kościelnego, tj. Niedzieli Palmowej, Triduum i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
 • W ramach tekstów nawiązujących do jubileuszu XXV-lecia parafii jest kolejny odcinek o witrażach, zdobiących kościół, kaplicę i inne miejsca w naszej parafii.
 • Warto też przeczytać kolejny odcinek cyklu o „Ludziach z pomnika”. Ciekawy jest też odcinek z cyklu „Wypieki zza wielkiej rzeki” – „Flisak” – opowiadanie o flisaku i inwazji żab na Toruń.
 • I na zakończenie smutna wiadomość. Zmarł śp. ks. Jan Mieczkowski, który po­nad 20 lat rezydował – jako emeryt – w na­szej parafii. Kiedyś prowadziliśmy z nim roz­mowę dla „Na oścież”, podczas której oka­zało się, jakich cierpień – jako kapłan i pro­boszcz – doznawał od władz komunistycz­nych i jak niechlubnie zapisał się jeden z pomorskich dzienników prasowych opisu­jąc wydarzenia z Jego udziałem. Pozostało spore archiwum z tych wydarzeń. Może ktoś do niego zajrzy? Ostatnio, na Eucharystii niedzielnej o 7:00 rano, z ks. Januszem Tomczakiem, tworzyli niesamowitą wspól­notę modlitewną. Więcej o ks. Janie moż­na przeczytać obok. Będzie nam Go bra­kowało. Dobry Jezu, a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie.
 • 7 maja, z udziałem Prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego obędzie się w Byd­goszczy konferencja nt. „Etyka w mediach w dobie globalizacji, wyzwania i zagroże­nia”. Redakcja „Na oścież” otrzymała za­proszenia. Więc pewnie o tym napisze w następnym wydaniu.
           
2008
2008

W numerze m.in.:
 • Wojciechy u Wojciecha,
 • Najważniejsze w sercu,
 • Śp. ks. Jan Mieczkowski,
 • Znak sprzeciwu,
 • Etyka w mediach.
 
 • Kiedy piszę te słowa mamy zaledwie po­łowę maja, a już wszystko co najważniejsze w roku kościelnym prawie za nami. Jeszcze tylko Uroczystość Bożego Ciała i już waka­cje, bo zgodnie z porzekadłem „Po Bożym Ciele nie ma księdza w kościele” – oj długie będą tegoroczne „wakacje”.
 • Tematem przewodnim niniejszego wyda­nia jest hasło nawiązujące do programu I Sy­nodu Parafialnego „Dzieła charytatywne”.
 • Do hasła wydania nawiązuje rozmowa miesiąca z Agnieszką Kamińską – koordyna­torem Oddziału Dziennego, który od kwiet­nia 2008 roku działa w naszym domu para­fialnym. Rozmowę koniecznie trzeba przeczy­tać.
 • Jednym z ważnych tekstów jest artykuł – świadectwo – nawiązujący do posługi mło­dych w dziełach charytatywnych, tj. GPS-ów. W naszej parafii charakterystyczne koszulki tej grupy świeckich możemy spotkać przy róż­nych okazjach i będą z pewnością również na XII Fordońskim Festynie Maryjnym, do udziału w którym osobiście zapraszam. Tych dzieł pomocy w naszej parafii jest sporo. Z pewnością zostaną opisane w „Statutach synodalnych”.
 • W wydaniu jest relacja z tegorocznych obchodów odpustowych ku czci św. Wojcie­cha w Gnieźnie – naszej stolicy metropolital­nej. Pewnie nie każdy wie, że na Metropolię Gnieźnieńską składają się trzy administracyj­ne struktury kościelne: Archidiecezja Gnieź­nieńska, Diecezja Włocławska i najmłodsza – Diecezja Bydgoska. Piszę o tym dlatego, że nasi bracia z Towarzystwa Świętego Woj­ciecha przeżywali 26 i 27 kwietnia wielkie dni. Z rąk Prymasa Polski otrzymali płaszcze – wy­różniki przynależności do Towarzystwa – taka analogia do zakonnych obłóczyn. Wszystkim „Nowym” gratuluję.
       
2008
2008

W numerze m.in.:
 • Czas wyruszyć na pielgrzymkę,
 • Sakrement Małżeństwa,
 • Lednica 2008,
 • Dwa razy inaczej,
 • Radość i niepokój,
 • Figury i płaskorzeźby.
                                                                
 • Tematem przewodnim niniejszego wyda­nia jest hasło nawiązujące do programu I Synodu Parafialnego „Wierny świecki w Ko­ściele”.
 • Do hasła wydania nawiązuje rozmowa miesiąca z ks. Krzysztofem Klóską, która pokazuje jak dom rodzinny wpływa na po­wstawanie nowych powołań kapłańskich. Spora część rozmowy toczy się na temat tworzenia i funkcjonowania Seminarium Die­cezjalnego w Bydgoszczy – warto ją przeczy­tać. Są i inne teksty, jak choćby ten, który za­chęca do pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę.
 • Dziś mamy 160 wydanie. Wierzyć się nie chce. Do tego zupełnie niepostrzeżenie mi­nęłaby XV rocznica wydawania naszego pi­sma parafialnego „Na oścież”. Za sprawą Prezesa Bydgoskiego Stowarzyszenia Dzien­nikarzy Katolickich i rzecznika Kurii Bydgo­skiej stało się jednak inaczej.
 • W wydaniu jest relacja z tegorocznego spotkania młodych nad Lednicą. Jak co roku „Lednica” nabrzmiała była obrazami i sym­bolami.
 • Bardzo aktywny jest nasz parafialny Klub Sportowy „Wiatrak”. Aktualnie trwają przygo­towania do wyjazdu – pielgrzymki do Ostrej Bramy. Wcześniej przygotowali Biegi im. Aloj­zego Graja, Dzień Dziecka w Jarużynie, so­botnie lub niedzielne wyjazdy rowerowe.
 • Czerwcowe spotkanie Synodu Parafial­nego miało temat „Wierny świecki w Koście­le” i kończyło oficjalne spotkania I Synodu parafialnego. Czas na zbieranie owoców, któ­re przybiorą formę „Statutów”. Byłem na wszystkich spotkaniach i powiem, że jestem zbudowany tym czego tam doświadczyłem i co poszerzyło moje widzenie – szczególnie Kościoła parafialnego.
2008
2008

W numerze m.in.:
 • Rowerem do Bramy,
 • Księżniczki,
 • Absolwenci „Martyrii",
 • Ratunek od   śmierci,
 • Organy i dzwony.
                                                   
 • Tematem przewodnim niniejszego wy­dania jest hasło nawiązujące do progra­mu Kościoła katolickiego w Polsce „Bądź­my uczniami Chrystusa” i brzmi „Bądźmy uczniami Chrystusa – wszędzie”.
 • W wydaniu zamieszczono różne teksty. Rozmowa miesiąca – wyjątkowo długa, ale i niezmiernie ciekawa opisuje postać pana Lecha Zagłoby-Zyglera, który poddając się swojej „nieuleczalnej” pasji przewędrował ponad 70 krajów całego świata. Barwnie opowiada o zwyczajach, jedzeniu i przygo­dach związanych z podróżami. Z racji wy­kształcenia w rozmowie pojawia się temat patriotyzmu i historii. Rozmówca pokazuje, jak ważne są dla człowieka informacje o jego ojczyźnie, korzeniach, historii. Ważnym jest kilka myśli, które mówią, jakie cechy winna mieć osoba zajmująca się bada­niem historii. Mimo, że tekst rozmowy zaj­muje prawie 5 stron warto ją przeczytać.
 • W wydaniu jest relacja pielgrzymów ro­werowych, którzy zmierzali do MB Ostro­bramskiej w Wilnie. Pokonując ponad 650 km dotarli szczęśliwie do domów pełni wra­żeń i doświadczeń. Dla PT Czytelników jest to wspaniałe świadectwo.
 • Jest też w wydaniu kolejna legenda o św. Mikołaju, który uratował Toruń od gło­du.
 • W ramach roku jubileuszu XXV-lecia parafii opisywane są organy i dzwony, któ­rych jako parafianie dorobiliśmy się. Cie­kawe są te historie.
2008
2008

W numerze m.in.:
 • Kalendarium jubileuszowe,
 • Jubileuszowe wspomnienia,
 • Z Pietą i brzózkami,
 • Na Ukrainie.
                         
 • Tematem przewodnim wydania, które ukazuje się po niedzieli środków społecz­nego komunikowania się i przed jubile­uszem 25-lecia parafii jest hasło nawiązu­jące do programu Kościoła katolickiego w Polsce i brzmi „Bądźmy uczniami Chrystu­sa – w czas jubileuszu”.
 • Rozmowa miesiąca – wyjątkowa – ze studentem, który jest „parafianinem na czas studiów” i był na spotkaniu młodych z całego świata, tzw. Światowych Dniach Mło­dzieży w Sydney w Australii. Warto tę roz­mowę przeczytać choćby z jednego powo­du, a mianowicie, aby dowiedzieć się jak młody człowiek – student, spoza naszej parafii, potrafi zaangażować się, by służyć w innej parafii i innym parafianom.
 • W wydaniu są różne teksty nawiązują­ce do 25-lecia parafii. W przededniu jubile­uszu parafii redakcja natrudziła się, by spoj­rzeć oczami tych, którzy kiedyś służyli w naszej parafii. Jest też imienny wykaz ka­płanów i sióstr zakonnych, którzy służyli lub służą w naszej parafii.
 • W wydaniu jest także relacja pielgrzy­mów pieszych, którzy – różnymi trasami – zmierzali do MB Częstochowskiej i poko­nując pieszo wiele kilometrów docierali do celu podróży. Może pielgrzymowanie spo­wszedniało, i niektórzy powiadają, że jest to nawet rodzaj „turystyki pielgrzymkowej”. Może to w części prawda, ale zastanawia mnie, czy aby przejść kilkaset kilometrów wystarczy tylko chęć zwiedzania, czy jest być może jakaś inna motywacja? Warto też prze­czytać relację z Ukrainy, w której nasza czy­telniczka z sąsiedniej diecezji, a niegdyś nasza parafianka, dzieli się wrażeniami ze spotkania z sąsiadami na Wschodzie.
 • W ramach roku jubileuszu XXV-lecia parafii opisywane są też kamienie i akty erekcyjne. Ciekawe są te historie. Przy oka­zji wspomnę, że jeden z naszych PT Czytel­ników „dopowiedział listem” opis o orga­nach i dzwonach. Cieszy to, że ludzie zna­jący się "na sprawie" opisują jak to jest i jak powinno być. Dziękuję za to dopowie­dzenie.
2008
2008

W numerze m.in.:
 • Dekret i Akt,
 • Sam środek dziejów,
 • Bene dictum (1),
 • I dzwon niósł wieść...
 • Tematem wydania jest „Bądźmy ucznia­mi Chrystusa w darze Sanktuarium”.
 • Czy ktoś mógł kiedyś przypuszczać, że zaczynając – jako parafianie – od „Betlejemki”, którą na niedzielę trzeba było zagrabić, a dzieci robiły podczas celebracji babki pia­skowe (o czym wspominał ks. Władysław Erdmański – nasz pierwszy wikariusz – pod­czas Nowenny przygotowującej nas do ju­bileuszu), że właśnie to był początek dzi­siejszego Sanktuarium Królowej Męczen­ników i Bydgoskiej Golgoty?
 • Fakty są faktami i mamy od 7. paździer­nika 2008 roku Sanktuarium i Golgotę.
 • W obecności Prymasa Polski Kardyna­ła Józefa Glempa, Biskupa Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej ks. bpa Jana Tyrawy, ks. infułata Stanisława Grunta z Pelplina, ks. prałata Przemysława Książka (drugie­go naszego proboszcza), gospodarza pa­rafii ks. prałata Jana Andrzejczaka, zapro­szonych gości, Kapituły Bydgoskiej, a tak­że licznie zgromadzonych kapłanów i wier­nych, Orkiestry Dętej z Pruszcza Pomor­skiego, Chóru Prymasowskiego z Gniezna i Parafialnego Chóru „Fordonia” celebro­waliśmy – we wspomnienie NMP Różań­cowej - nasz Jubileusz. Napisano o tym na kilku stronach niniejszego wydania.
 • Rozmowa miesiąca toczy się z ks. Sta­nisławem Gruntem, pomysłodawcą we­zwania i wskazującym ks. bpowi Mariano­wi Przykuckiemu osobę pierwszego pro­boszcza i budowniczego naszej Parafii. Trzeba ją przeczytać. Jest treść kazania wy­głoszonego przez ks. Prymasa podczas Mszy św. Jubileuszowej, fragmenty kazań kapłanów uczestniczących w Nowennie przed jubileuszem, jak też kolejne wspo­mnienia o Parafii i parafianach. Jest rów­nież o VIII Dniu Papieskim i niezwykłym „Maratonie”.
2008
2008

W numerze m.in.:
 • Zaduszki dziennikarskie,
 • ADS – nowa wspólnota,
 • Bene dictum (2),
 • Do źródeł chrześcijaństwa,
 • Listopadowa droga.
       
 • Głównym tematem wydania jest nawiązująca do przeżywanych obecnie dni reflek­sja o śmierci i przemijaniu. Nawiązują do nie­go różne teksty, jak też i hasło na pierwszej stronie okładki „Nie wszystek umrę”.
 • Rozmowa miesiąca z naszą panią orga­nistką, w przededniu wspomnienia św. Ce­cylii – patronki muzyki i śpiewu kościelnego, pokazuje, jak ważna jest to funkcja i jakie zadania z pełnienia jej wynikają. Myślę, że każdy, kto przeczyta te słowa, będzie bogat­szy o nowe wiadomości i przemyślenia.
 • Ważną sprawę podejmuje ks. Proboszcz pokazując zadania, jakie nakreślił Kościół w Polsce na nachodzący nowy rok kościelny.
 • Odprawiona została doroczna, listopado­wa Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci, albo lepiej powiedziawszy – na dróżkach Kalwarii Bydgoskiej. Kiedy podąża się śladami na­szych przodków idących na stracenie, szyb­ko pojawiają się skojarzenia tej drogi z drogą Jezusa na Kalwarię. Jest w innym miejscu niniejszego wydania inny obraz - obszerna relacja z pielgrzymki grupy parafian do Ziemi Świętej. Nie sposób nie zauważyć, jak pro­zaicznie musiały wyglądać te chwile, kiedy Chrystus wziął krzyż i ruszył na miejsce ukrzy­żowania.
 • Powstała nowa wspólnota parafialna gru­pa „Apostolstwa Dobrej Śmierci”. Warto te informacje przeczytać i być może podjąć decyzję o przyłączeniu się do tej wspólnoty.
 • Są dalsze wspomnienia nawiązujące do minionego Jubileuszu XXV-lecia Parafii. Ważne słowa mówi ks. Adam Sierzchuła. Przeczytajmy jeszcze raz to wzruszające świadectwo o śp. proboszczu Zygmuncie.
 • I jeszcze jedno. Ważną refleksję czyni ks. Proboszcz nawiązując do zauważalnych zmian w prezbiterium naszego kościoła.
2008
2008

W numerze m.in.:
 • Bene dictum (3),
 • Koncerty Cecyliańskie,
 • Czas i jego znaczenie,
 • Plan kolędy 2008-2009.
 • Niniejsze wydanie kończy rok 2008. Wie­le wydarzyło się w ciągu tych 12 miesięcy. W jakieś części udało się Redakcji „Na Oścież” zarejestrować to, co miało wymiar przede wszystkim parafialny.
 • Były kolejne rozmowy, a ta ostatnia, tegoroczna, z ks. Proboszczem jest długa i wielowątkowa. Myślę jednak, że warto ją przeczytać z kilku powodów. Najpierw po to, aby dowiedzieć się o czym mówi ks. Proboszcz. Po drugie aby zobaczyć na przykładzie naszego Proboszcza zobaczyć, co tak naprawdę robią księża. I po trzecie wreszcie, aby wziąć przykład, np. z dyna­mizmu z jakim podchodzi do wielorakich zajęć, choć miałby uzasadnione powody do narzekania.
 • W wydaniu jest też spory opis o Koncer­cie Cecyliańskim, jaki odbył się w naszym kościele z okazji dorocznego wspomnienia św. Cecylii – patronki muzyki i śpiewu kościelnego. Opis ten pokazuje niejako „kuchnię” śpiewaczego rzemiosła, bo nie wystarczy sobie stanąć i zaśpiewać.
 • Jest też tabela z liczbami, które pokazują dominicantes (ludzi chodzących w niedzielę do kościoła) i communicantes (tych, którzy przystępują do Komunii św. podczas conie­dzielnych celebracji). Widać, że obniżyła się liczba dominicantes, ale wzrasta liczba communicantes. Myślę, że jest to sygnał wielowątkowego zjawiska, którym mógłby się zająć i wyjaśnić nasz „Synod parafialny”. Ale wiadomo – łatwo robotę rozdawać. Może warto samemu pomyśleć co ta zmiana ozna­cza. Moim zdaniem cieszy to i smuci.
 • Zarówno w „Ambasadzie lednickiej” jak i w tekście – świadectwie z pobytu w szpi­talu jest sporo myśli o czasie. Kiedy kończy się „Stary”, a zaczyna Nowy Rok, zawsze przychodzi refleksja o przemijaniu i o tym, czy dobrze tym czasem – darem Boga – go­spodarujemy? Gdy dobrze – to dzięki Bogu, a gdy źle – czas na zmiany.
 • Kiedy jeden z naszych czytelników zapytał ks. Melchisedeca, który odpowiada w „Na oścież” na różne pytania, czy znana jest dokładna data narodzin Chrystusa, od­powiedział, że w Ewangelii – Dobrej Nowinie – nie o to chodzi.
2008
2008
Wróć do spisu treści