Rok 2001 - Na oścież

Na Oścież
Pismo Sanktuarium i Parafii
Matki Boskiej Królowej Męczenników
Na Oścież
w Bydgoszczy-Fordonie
"Na Oścież" Czasopismo parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

Rok 2001

Na Oścież > 2001 - 2010
Nr 1 (79) styczeń 2001

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Maryja w Kościele bizantyjskim,
 • Tato powiedział: Gość w skrzynce,
 • Stajnia w sercu,
 • Wiadomości z Gimnazjum nr 5,
 • Sylwester w Jamnej,
 • Skupienie w Lubostroniu,
 • W pasterskim kubraczku,
 • Uczeni w Bogu: Mikołaj Kopernik.
 • W naszej Parafii znów wiele się działo. Skończyliśmy stare tysiąclecie (zamieszcza­my redakcyjną rozmowę miesiąca na temat roku Jubileuszu 2000 i parafialny kalejdoskop wydarzeń) i już spieszymy do PT Czytelni­ków z nowymi wiadomościami. Wybudowa­na została wielka szopa, która pomagała nam przeżyć tajemnice Bożego Narodzenia. Kil­kakrotnie Mszom św. asystował żywy żłóbek.
 • W Sylwestra o północy została odprawio­na pierwsza noworoczna Msza św. Coraz więcej parafian korzysta z tej propozycji po­witania Nowego Roku.
 • Niniejsze wydanie poświęcone jest rów­nież odwiedzinom: Bożym „A Słowo za­mieszkało między nami”, odwiedzinom świą­tecznym i kolędowym. Można przeczytać o tym jak to kiedyś było i jak to jest obecnie.
2001
2001
Nr 2 (80) luty 2001

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Sam proboszcz nie da rady,
 • Maryja w Kościele ambrozjańskim,
 • Tato powiedział: Dobra zabawa,
 • Steczkowscy i Pospieszalscy,
 • Pokłosie kolędowe,
 • Uczeni w Bogu: Galileusz.
 • Minęła kolęda. Jest „pokłosie”. Nie prze­gapmy tego tekstu. Wraz z nowym wydaniem „Na oścież” rozważamy nowy temat.
 • Mimo, że już pomału kończy się karna­wał poruszamy sprawę „dobrej i złej zaba­wy”. Jest wiele tekstów, które nawiązują do tego. Ciekawa może np. być „rozmowa mie­siąca” z naszym parafianinem Andrzejem, który współtworzy program pt. „Ale heca”. Młody człowiek mówi o tym, jak można twór­czo przeżyć czas nie sięgając po „rozwesela­cze”.
 • Tato snuje opowieść, jak to kiedyś bawio­no się, a pani dr Majewska opisuje pewien spektakl w teatrze Polskim w Bydgoszczy, który jest bardzo dobrym przykładem depra­wacji ludzi młodych. Rodzicom wypada więc jak zawsze – czuwać.
 • Dużo stron wypełniają teksty na temat wydarzeń w „Wiatraku” i w „Martyrii”. Tam rzeczywiście nietrudno jest coś przeoczyć.
 • Świętowaliśmy „walentynki”. Jest też coś na ten temat i może przydać się ta lektura ludziom młodym, a starszym też nie zaszko­dzi.
 • Na koniec wspomnę o czymś bardzo waż­nym . „Sam proboszcz nie da rady” to tytuł notatki z Rejonowego Spotkania Duszpa­sterskiego Bydgoskiego V Dekanatu. Spró­bujmy uważnie przeczytać o tym co działo się na Spotkaniu i porównać z tytułem rela­cji.
2001
2001
Nr 3 (81) marzec 2001

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Nie bawię się w post,
 • Maryja w Kościele mozarabskim,
 • Tato powiedział: Żebracy byli...,
 • Z PKS-em w nowe tysiąclecie,
 • Uczeni w Bogu: Krasiński.
 • Tematem wiodącym wydania są ćwicze­nia wielkopostne: modlitwa, post, jałmużna. Trudno dziś spełniać tego rodzaju uczynki. Do tej tematyki nawiązuje treść rozmowy miesiąca, „Tato” i inni autorzy. Zastanawia­jące jest np. to, że jednakowo trudno przy­chodzi dawanie, jak i branie. Okazuje się, że potrzeba nam jednocześnie obu umiejętno­ści. Są też inne propozycje twórczego prze­życia Wielkiego Postu. Przed nami rekolek­cje i inne ćwiczenia. Bądźmy wytrwali.
 • W jedną z niedziel wysłuchaliśmy bar­dzo długiego kazania. Kaznodzieja poruszał dwa ważne tematy: męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki i sprawę rozdwojonego sumienia. Czy ja też mam takie?
2001
2001
Nr 4 (82) kwiecień 2001

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Misteria w Sevilli "Semana santa",
 • Maryja w Kościele rzymskokatolickim (1),
 • Tato powiedział: Niedziela...,
 • PKS Wiatrak: Bieganie i rowery,
 • Uczeni w Bogu: J. I. Kraszewski.
 • Kończy się Wielki Post. Jedną z miar wielkości tego czasu może być udział w ćwiczeniach wielkopostnych, do których należą rekolekcje. Ćwiczeń tych dla róż­nych wiekiem parafian było w naszej pa­rafii sporo. Rekolekcje parafialne i dla stu­dentów prowadził o. Krzysztof. O czym mówił znajdziemy na stronach DA „Mar­tyria”. Z innym rekolekcjonistą misjona­rzem o. Zbigniewem Warcholikiem pro­wadzą rozmowę Paulina (A), Zosia i Woj­tek. Warto uważnie przeczytać te teksty.
 • Na zakończenie Wielkiego Postu cze­kają nas jeszcze niemałe niespodzianki. Wspólnoty parafialne przygotowały dla nas pierwsze w dziejach naszej parafii Misterium. Piszemy o jego istocie i przy­gotowaniach. Wprowadzeniem do tych przeżyć niech będzie inny rodzaj miste­rium, które dorocznie odbywa się w Se­villi w Hiszpanii. Pisze o tym Teresa – na­oczny świadek. Inne spotkanie w Wielki Piątek o godz. 23:30. Czyta Jerzy Zelnik i gra Kwartet Pomorski – warto.
 • Tematem wiodącym tego wydania jest hasło niedziela. Piszą: Tato, Bogdan, Wojtek. Warto przeczytać i porównać z własnym sposobem świętowania nie­dzieli.
   
2001
2001
Nr 5 (83) maj 2001

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Ktoś musiał ją zagrać,
 • Maryja w Kościele rzymskokatolickim (2),
 • Tato powiedział: W sportowej...,
 • Uczeni w Bogu: B. Pascal.
 • Wydarzeniem ostatnich tygodni była kanoniczna wizytacja duszpasterska. Ksiądz Biskup miał w naszej parafii bar­dzo pracowity dzień. Na okładce za­mieszczono fragmenty Jego kazania na Mszy św. kończącej wizytację.
 • Tematem wiodącym niniejszego nu­meru jest przyjrzenie się funkcji jaką peł­nią: festyny, koncerty, festiwale, miste­ria i inne formy, jak np. spotkania na Led­nicy w procesie ewangelizacji.
 • Prowokacją do podjęcia tego tematu było I Misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci oraz przygotowywanie kolejne­go V Fordońskiego Festynu Maryjnego.
 • Już pobieżna analiza tekstów świad­czy o zróżnicowanej skuteczności pod­jętych działań.
 • Rozmowa miesiąca pokazuje pełne zaangażowanie i do końca niedefiniowal­ne przeżycia głównego „bohatera” miste­rium. Podobny jest obraz u osób odtwa­rzających inne postaci misterium, jak np.: apostołów, żołnierzy, Maryi – Matki Jezu­sa itd., a który jawi się jako mieszanka biblijnych i współczesnych cech osób postaci.
2001
2001
Nr 6 (84) czerwiec 2001

W numerze m.in.:
 • O Bożym Ciele: Miłość się staje,
 • Forum w Częstochowie,
 • Italia 2001,
 • Popłynęliśmy na głębię,
 • Lednica - Spożywanie księgi,
 • Zawody PKS "Wiatrak",
 • Tato powiedział: Bydgoszcz jakiej już nie ma,
 • Uczeni w Bogu: S. Staszic.
 • Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że tem­po różnych wydarzeń w parafii, jaki i z udzia­łem parafian nie słabnie.
 • Przeżyliśmy doroczny Fordoński Festyn Maryjny. Przy tej okazji przeprowadziliśmy rozmowę z naszym parafianinem – panem Janem, który będąc już na emeryturze rzeźbi i swoje prace pokazywał na festynowej wy­stawie. W rozmowie opowiada, jak odbywał służbę wojskową i co do dziś zapamiętał. Oj trzeba o tym pisać, oj trzeba!
 • Tradycyjnie już dzieci przystępowały do I Komunii św. Zawsze można być pod wraże­niem, kiedy czynią to dzieci niesłyszące i nie­dosłyszące.
 • Odnotowaliśmy dwa wyjazdy z udziałem parafian, o czym piszą ich uczestnicy. Był to wyjazd do Rzymu laureatów najpiękniejsze­go listu do Ojca Świętego wraz z organizato­rami konkursu oraz ks. Proboszczem, ks. Krzysztofem. Wyjechał także parafialny Chór „Fordonia” do Chełmna na Pierwsze Spotka­nie Chórów. Przy okazji warto wspomnieć, że w naszym kościele gościł chłopięco-męski Chór z Berlina.
 • Był wyjazd młodych (duchem) nad Ledni­cę. Spotkanie zgromadziło około siedemdzie­siąt tysięcy osób z różnych stron Polski, by przeżywać i spożywać słowa Pisma Święte­go. Piszą o tym uczestnicy. Stając w tym roku na polu lednickim zostało się porządnie ochrzczonym (chwilami mocno padało).
2001
2001
Nr 7-8 (85) lipiec-sierpień 2001

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Dom Zawierzenia,
 • Pielgrzym, błogosławieństwo, czy...,
 • Pięć lat temu,
 • Częstochowa Kujaw,
 • MIVA Polska,
 • Juda Tadeusz,
 • Uczeni w Bogu: M. Konopnicka.
 • Nadeszły upragnione wakacje i czas wy­poczynku. Jak w takiej atmosferze odpręże­nia sprawić PT Czytelnikom radość, a jed­nocześnie pobudzić do refleksji i uczynić wy­poczywanie zajęciem aktywnym i fizycznie i duchowo?
 • Postaraliśmy się o pokazanie mniej zna­nego ruchu w Kościele, jakim jest Ruch Szensztacki. Impulsem w tym kierunku, było poświęcenie nowego sanktuarium w Byd­goszczy, w której to uroczystości brali rów­nież udział nasi parafianie, członkowie tego ruchu z ks. Proboszczem na czele. Jest też rozmowa miesiąca z małżonkami czynnie uczestniczącymi wraz z rodziną w tym ru­chu. Czy można sobie wyobrazić sanktu­arium domowe?
 • Odnotowujemy również fakt 5 rocznicy pobytu figury Matki Bożej Fatimskiej. Para­fialna Grupa Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej „Dąb” – jako widoczny owoc tego wydarze­nia – na dobre wpisała się w krajobraz para­fialnych grup i wspólnot katolików świeckich. Z tej okazji życzymy jej członkom wiele mocy Bożej. Ducha nie gaście.
 • W niemieckim Kaiserslautern posługuje Polakom ks. Stanisław. Jak doszło do spo­tkania z nim i co z tego wynikło pisze o tym Paweł.
 • Członkowie Kościoła Domowego – Oazy rodzin opisują swój dzień wyjazdowy do miej­scowości Pieranie.
 • Jest też – refleksja na temat pielgrzymo­wania i ciekawa propozycja dla zmotoryzo­wanych parafian. Kierujemy do nich informa­cję o organizacji MIVA – Polska, która działa przy Komisji Misyjnej Episkopatu Polski.
2001
2001
Nr 9 (86) wrzesień 2001

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Dla dzieci i młodzieży,
 • Znak hańby...,
 • Aniele Boży...,
 • Synod: Drogowskaz...,
 • Kogo wybierzemy,
 • Fałszywe, prawdopodobne...,
 • Rozmowa z przyrodą,
 • Uczeni w Bogu: E. Orzeszkowa.
 • Minęły wakacje i czas wypoczynku. Szyb­ko zbliża się czas ważnych decyzji – wybory do parlamentu w Polsce.
 • W tym miesiącu przypada w Kościele Dzień Środków Społecznego Przekazu. W nawiązaniu do tego dnia zamieszczamy w niniejszym wydaniu kilka tekstów poświęco­nych tej sprawie. W rozmowie miesiąca, któ­rą prowadzimy z o. Ryszardem Sumem –nawiązujemy do tego tematu. Warto dobrze wczytać się w jej treść.
 • Jest też – refleksja na temat krzyża (w związku ze Świętem Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września) i roli aniołów w naszym życiu – święta Gabriela Michała i Ra­fała (29 września).
 • Trwają prace na budowie Domu Jubile­uszowego. Postanowiliśmy co miesiąc po­kazywać postęp tych prac i przedstawiać bieżące informacje z placu budowy.
 • 11 września br. spotkał naród amerykań­ski niespotykany dotąd, co do skali i liczby ofiar, ciąg zamachów terrorystycznych.
 • Obok znajdziemy przejmujące zdania, ja­kie na ten temat wypowiedział ojciec święty Jan Paweł II.
2001
2001
Nr 10 (87) październik 2001

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Synod: Statuty i normy,
 • "Tomek" - rozmowa z muzykiem,
 • Chłopcy z Zambii,
 • Rozmowa z przyrodą,
 • Uczeni w Bogu: Andre Ampere.
 • Październik jest w Kościele miesiącem poświęconym Królowej Różańca Świętego. Dzień święta Matki Bożej Różańcowej przy­pada 7 października. Jest to dzień Odpustu Parafialnego i dzień powstania parafii. W tym roku obchodzimy już XVIII rocznicę.
 • Korzystając z tej okazji, redakcja popro­siła ks. Proboszcza o rozmowę. Niech nie mają za złe PT Czytelnicy rozmówcom ks. Zygmunta Trybowskiego, ale wielowątkowa rozmowa, jaką odbyli z naszym ordynariu­szem miejsca jest ze wszech miar godna przeczytania.
 • Dużo, jak zwykle, działo się w „Wiatra­ku”. Było wiele spotkań, koncertów i dobrej zabawy. Zamieszczone teksty są jedynie pró­bą przedstawienia tego co się wydarzyło.
 • Po zamachach w USA świat stał się inny. Módlmy się o pokój dla nas wszystkich.
 • Na zakończenie wspomnę o nowej tra­dycji, która powstaje w parafii. Od 5 paździer­nika rozpoczynamy copiątkową Adorację Najświętszego Sakramentu. Uczmy się ko­rzystać z tej możliwości uzyskania najróżniej­szych łask.
2001
2001
Nr 11 (88) listopad 2001

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Czy Chrystus jest królem dziś,
 • Synod: Instytucje diecezjalne,
 • Akademickie Dni Młodych,
 • Dzień Papieski,
 • Rodziny wielodzietne,
 • Uczeni w Bogu: Michael Faraday.
 • Tematem wiodącym w bieżącym numerze jest hasło „Miłość ostatnich dni”. Nawiązuje do tego szczególnie rozmowa miesiąca, któ­ra ze względu na swój charakter może stać się swego rodzaju „poradnikiem” dla wszyst­kich żyjących. Pisze o tym również Wojciech w rozmowie z tatą.
 • Wiele miejsca zajmują, jak zwykle, aktual­ne wydarzenia w parafii i z udziałem parafian. Myślę o Akademickich Dniach Młodych i pro­wadzonych w ich ramach rekolekcjach aka­demickich i dla parafian, tradycyjnej Drodze Krzyżowej do Doliny Śmierci, działań CKK „Wiatrak” i wielu innych nie ujętych słowem pisanym.
 • Jest informacja o liczeniu wiernych przy­chodzących w niedzielę do kościoła. A jak wy­padliśmy warto te informacje odnaleźć i za­dumać się nad nimi.
 • Na zakończenie wspomnę o zbudowaniu i uruchomieniu parafialnej strony w Internecie. Są tam wiadomości o historii naszej parafii, informatorium (adresy i telefony) oraz aktual­ne „Wiadomości duszpasterskie”, czytane w każdą niedzielę na zakończenie Mszy św.
2001
2001
Nr 12 (89) grudzień 2001

W numerze m.in.:
 • Parafialny rok kościelny 2001,
 • Są tacy, którzy nie potafią,
 • Adwent...,
 • Synod: Instytucje diecezjalne,
 • Uczeni w Bogu: Albert Einstein.
 • Dobiega końca pierwszy rok nowego stu­lecia i tysiąclecia. Czy tak go sobie wyobraża­liśmy? Teksty bieżącego wydania prowokują do refleksji. Warto wczytać się w treść „para­fialnego roku kościelnego” (to taka nowa pro­pozycja redakcji) i zapytać się, czy to co dzia­ło się w parafii jest dla mnie jedynie zapisem kronikarza, czy też przypomina mi moje zaan­gażowanie w jej (nasze) życie?
 • Tekst Miśka o czasie stanu wojennego i rozmowa z panem „Januszem”, z którym to­czy się rozmowa, są jakby klamrami spinają­cymi pewien okres najnowszych dziejów Pol­ski w wymiarze pojedynczych osób. Co będzie dalej? Pytajmy Stwórcę Wszechrzeczy i to często.
2001
2001
Wróć do spisu treści