Rok 2002 - Na oścież

Na Oścież
Pismo Sanktuarium i Parafii
Matki Boskiej Królowej Męczenników
Na Oścież
w Bydgoszczy-Fordonie
"Na Oścież" Czasopismo parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

Rok 2002

Na Oścież > 2001 - 2010
Nr 1 (90) styczeń 2002

W numerze m.in.:
 • Księdzu się nie odmawia,
 • Święta ku czci Matki Bożej,
 • Synod,
 • Wikariusz, dziekan...,
 • Przeczytajmy Biblię w rok.

 • Bieżące wydanie koncentruje się wokół Słowa (przez duże „S”). Jaką siłę ma słowo pokazuje cytat: „Słowo Ciałem się stało”. Jed­nak słowo może też skrzywdzić, poróżnić. Spójrzmy na wybrane teksty pod tym kątem.
 • Dalej stwierdzić trzeba, że tempo wydarzeń w naszej parafii nie słabnie. Po długim ciągu spotkań opłatkowych nastały święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi – poczynając od Pasterek – obecność „Żywego Żłóbka”. Czy ktoś dziś wyobraża sobie święta bez żywych zwierząt, ich zapachu, pasterzy, świętej rodzi­ny, pięknie śpiewających aniołów?
 • Pojawiając się już dziewiąty raz winien się znudzić, a tu wręcz coś przeciwnego. Dalej cieszy się zainteresowaniem. Rozmowa mie­siąca toczy się właśnie z głównymi bohatera­mi Żłóbka. Padają ważne stwierdzenia. Jest to tzw. lektura obowiązkowa.
 • Zaskoczyła nas dekoracja bożonarodzenio­wa w kościele parafialnym. Zaskoczyła też pewnie twórców wywołanym oddźwiękiem. W zamyśle budowniczych nie było chyba w pla­nie takiego dużego echa, po wypowiedzeniu zachęty, aby podawać swoje dobre informa­cje jako przeciwwagę do informacji o złu po­dawanych w mediach. Przeglądając wypowie­dzi widać, ile w ludziach drzemie jeszcze do­bra, i że wystarczy po nie tylko sięgnąć. Po­czytajmy koniecznie przykładowo wybrane myśli z kilkuset wypowiedzi.
 • Koncertował też 1 stycznia nasz Chór pa­rafialny „Fordonia”. Szczególnie lubię kolędę „Gdy śliczna Panna Syna kołysała” w solowym wykonaniu pani Michasi. W chórze doliczyłem się 32 śpiewających, w tym 15 mężczyzn i 17 kobiet. Przybyło męskich głosów i to od razu dało się usłyszeć. Dobrym znakiem są też młode twarze. Tak trzymać.
 • Koncert charytatywny Eleni na potrzeby hospicjum prowadzonego przez ks. Arkadiu­sza Nowaka z Warszawy to kolejne udane spotkanie zorganizowane przez CKK „Wia­trak”. Znów była okazja do przeżycia uczty duchowej. Powie ktoś, że bilety kosztowały. Tak, ale na taki cel warto było wyłożyć trochę funduszy, które być może, zużyłyby się na wręcz odmienne cele.
2002
2002
Nr 2 (91) luty 2002

W numerze m.in.:
 • Serdeczna i konkretna,
 • Święta ku czci Matki Bożej,
 • Synod,
 • Głosnie Słowa Bożego...,
 • Przeczytajmy Biblię w rok.
 • Bardzo krótki był tegoroczny karnawał. Skończyły się zabawy, spotkania towarzyskie. Minął „tłusty czwartek” i „śledzik”. Nastał Wielki Post.
 • Jest tekst nawiązujący do minionych Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nasza para­fia została wyróżniona, gdyż w jej kościele zostało odprawione nabożeństwo ekumenicz­ne z udziałem przedstawicieli kościołów chrze­ścijańskich działających na terenie Bydgosz­czy.
 • Warto zwrócić uwagę na słowa ks. Probosz­cza wygłoszone w niedzielę 3. lutego nawią­zujące do owoców tegorocznej kolędy. Liczby zamieszczone obok tekstu na temat kolędy są wymowne.
 • Bieżące wydanie koncentruje się wokół ćwiczeń wielkopostnych „modlitwy, postu i jał­mużny”. Znajdziemy więc na ten temat różno­rodne teksty. Chciałbym zachęcić do poczyta­nia rozmowy z ks. Arkadiuszem, który jest w Polsce jednym z pierwszych, pochylających się nad narkomanami, nosicielami wirusa HIV i chorymi na AIDS.
 • Dzięki swojemu opiekunowi duchowemu ks. Krzysztofowi, Redakcja nawiązała kontakt ze Strażą Miejską w Bydgoszczy, która obcho­dziła niedawno swoje 10. urodziny.
 • Dzięki nawiązanemu kontaktowi, pytaliśmy strażników o różne sprawy. W tym wydaniu znajdziemy teksty o historii Straży Miejskiej w Bydgoszczy i prawnych warunkach prowa­dzenia zbiórek – najogólniej kwestowania. Warto zapoznać się z tymi tekstami.
2002
2002
Nr 3 (92) marzec 2002

W numerze m.in.:
 • Zapatrzony w oblicze Jezusa,
 • Wejść na drogę powrotu,
 • Z biskupem Józefem,
 • Synod,
 • Katechozacja,
 • Święta ku czci Matki Bożej,
 • Czy znam swoich duszpasterzy?
 • Obyś szukał i znalazł poranek,
 • Trzeci pokój.
 • Bieżące wydanie ukazuje się w kolo­rowych okładkach. Nie wiem, czy wydawanie „Na oścież” w kolorach stanie się zwyczajem świątecznym i to na Boże Narodzenie i Wiel­kanoc?
 • I już mamy prawie Wielkanoc. Wcześnie w tym roku przypada niedziela po pierwszej wio­sennej pełni księżyca. Mamy za sobą ćwicze­nia wielkopostne, choć kulminacja Wielkiego Postu przypadnie na Wielki Tydzień, a w szczególności na Triduum Paschalne. Za chwilę przed nami staną najważniejsze dni roku kościelnego.
 • W bieżącym numerze zastanawiamy się nad tym, jak być stróżami poranka wielkanoc­nego. Nasze myśli biegną w tę stronę, aby uczynić coś, by nasze świętowanie zmartwych­wstania Pana Jezusa nie skończyło się na „la­nym” poniedziałku. Myślę sobie, że pomogą nam w tym „stróżowaniu” różne teksty.
 • Jest wiele refleksji poświęconych ćwicze­niom rekolekcyjnym. Są więc opisy tegorocz­nych rekolekcji parafialnych i studenckich, a także tych z udziałem biskupa Józefa Zawit­kowskiego w Bydgoszczy i o. Józefa Augusty­na w Toruniu. Warto, w świątecznych chwilach wolnych od zajęć, teksty te uważnie przeczy­tać.
 • Rozmowa miesiąca prowadzona jest z ks. bpem Józefem Zawitkowskim. Jej treść może być próbą odpowiedzi na różne nasu­wające się nam pytania dotyczące Ojczyzny, wiary i innych podstawowych spraw człowie­ka współczesnego.
 • Tradycyjne są też stałe działy, z któ­rych w szczególności polecałbym krótki tekst o modlitwie. Jedna sprawa może zmartwić, bo­wiem na ogłoszony konkurs biblijny połączo­ny z czytaniem Biblii nie wpłynęła, jak dotąd, żadna odpowiedź. Ponawiamy więc pytania konkursowe związane z lekturą tekstów Biblii.
2002
2002
Nr 4 (93) kwiecień 2002

W numerze m.in.:
 • Dokąd idziesz?
 • II Misterium Męki Pańskiej,
 • Święta ku czci Matki Bożej,
 • Noc trwania,
 • Konkurs "Żyj bezpiecznie",
 • Przeczytaj Biblię w rok.
 • Tak oto zaczął się już dziesiąty rok pra­cy redakcji i wydawania „Na oścież”. Niecałe 8 miesięcy dzieli nas też od setnego wydania „Na oścież”, a także niecały rok od jubileuszu X-lecia istnienia pisma.
 • Bieżące wydanie koncentruje się wokół te­matu przewodniego – „zmartwychwstawanie zmartwychwstania”. Chodzi głównie o to, by wraz ze zjedzeniem święconki i bab wielkanoc­nych nie zapomnieć, że okres wielkanocny w kalendarzu liturgicznym Kościoła trwa aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, a tak na dobrą sprawę trwa cały rok, gdyż każda nie­dziela jest „małym” zmartwychwstaniem.
 • Rozmowa miesiąca prowadzona jest z Mateuszem – „wnuczkiem”, jednym z bohate­rów II Misterium Męki Pańskiej, które miało miej­sce w Niedzielę Palmową. Warto przeczytać, by zobaczyć w nim całkiem dojrzałego mężczy­znę, mimo że ten młody człowiek ma dopiero 17 lat. Są też inne teksty o Misterium.
 • Jest w numerze zaproszenie nad Lednicę. Będą w tym roku „Gody w Kanie Galilejskiej”. Oj będzie się działo. Jest też zaproszenie do Sanktuarium w Oborach.
2002
2002
Nr 5 (94) maj 2002

W numerze m.in.:
 • Igła i aksamit,
 • Bierzmowanie, dojrzewanie,
 • III Synod "Katechizacja",
 • Święta ku czci Matki Bożej,
 • O radości cierpienia,
 • Mamusia każe uszanować.
 • Bieżące wydanie koncentruje się wo­kół tematu przewodniego – „Matka Boża świad­kiem zmartwychwstawania”. W kalendarzu li­turgicznym Kościoła uroczystość Zesłania Du­cha Świętego – to początek Kościoła.
 • Rozmowa miesiąca prowadzona jest z jubilatami Reginą i Benedyktem, którzy w tym roku obchodzili jubileusz 50-lecia małżeństwa. Warto tę rozmowę przeczytać, chociażby dla­tego, by dowiedzieć się jak udało im się wy­trwać tyle lat we wspólnocie małżeńskiej.
 • W parafii mieliśmy wiele wydarzeń. Było też bierzmowanie młodych ludzi, inaczej „pa­sowanie” na odważnych wyznawców Chrystu­sa. Czy tak na co dzień uświadamiamy sobie znaczenie działania Ducha Świętego w naszym życiu? Warto przeczytać tekst na ten temat. Są kolejne odcinki stałych działów. Warto zajrzeć do cyklu o modlitwie. Tam Autorka stara się pod­kreślić znaczenie modlitwy wspólnotowej.
 • Jest również tekst nawiązujący do re­kolekcji, które miały miejsce na Zamku Bierz­głowskim z udziałem młodych ludzi. Czy moż­na mieć radość z cierpienia? Tam znajdziemy odpowiedź.
 • Zbliżają się szybko dwa ważne wyda­rzenia: Lednica 2002 i kolejny Fordoński Fe­styn Maryjny. Kto tylko może niech skorzysta z okazji. Szczerze namawiam. Niebawem będzie Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej – Bożego Cia­ła.
 • Zwykle nie komentuję słów „Pryszcza, ale tym razem powtarza on fragment listu apo­stolskiego papieża Jana Pawła II „Misericordia Dei” („Z miłosierdzia Boga”) podanego do pu­blicznej wiadomości w formie „motu proprio” (z własnej inicjatywy). Jest to bardzo ważny list, a fragment cytowany przez „Pryszcza” wskazuje na konkretne czynności kapłańskie.
2002
2002
Nr 6 (95) czerwiec 2002

W numerze m.in.:
 • Proboszcz, radca, kanonik, biskup,
 • XXXIX lat posłannictwa,
 • Obdarowany sakramentem,
 • Podróż w nieznane,
 • Mój "Pan" Jezus,
 • Dzieckiem Bożym jestem ja...,
 • III Synod "Misje",
 • Lednica 2000.
 • Tematem wiodącym wydania miał być ty­tuł znanej piosenki „Dzieckiem Bożym jestem ja”. Czy udało się zrealizować ten zamysł? Trudno powiedzieć. Próby były.
 • Bo kimże jest osoba, która pojechała na Lednicę, aby kilkanaście godzin czuwać na modlitwie w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego? Albo kim jest młody czło­wiek, który pierwszy raz w pełni uczestniczy w Eucharystii? Wreszcie kim jest ktoś, komu za drogowskaz służą przykazania Boże? Czy nie jest nim neoprezbiter sprawujący z drże­niem serca pierwsze ofiary Mszy św., jak też jubilat, który ślubował Jezusowi wierność 39 lat temu i dalej jest Mu wierny? I wreszcie kim jest ten, kto potrafi połączyć szlachetne zma­gania sportowe i godziwą rozrywkę uczestni­cząc w Festynie Maryjnym? To wszystko są dzieci Boże.
 • Rozmowa miesiąca prowadzona jest z Łu­kaszem, który w tym roku przystąpił pierwszy raz do Komunii św. Z uwagi na jego wiek od­powiedzi są krótkie, ale nie pozbawione głęb­szej treści.
 • Z udziałem parafian i w parafii mieliśmy wiele wydarzeń. Był wspólny wyjazd na Led­nicę i już szósty Fordoński Festyn Maryjny. Była I Komunia św. dzieci klas drugich z: Ośrodka dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszą­cych i SP nr 66. Była Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Szliśmy za Jezusem do czterech ołtarzy. Kilka tysięcy wiernych ma­nifestowało swoje przywiązanie do Jezusa. To akurat na Boże Ciało „niebo się otwarło” i mo­gliśmy cieszyć się wspaniałą pogodą, choć jeszcze parę godzin wcześniej „lało jak z ce­bra”. Był też jubileusz 39-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza i jego współbraci w kapłań­stwie. Spotkaniu przewodniczył ks. bp Jan Szlaga – ich kolega kursowy. Były odwiedzi­ny egzotycznego gościa z Tanzanii.
2002
2002
Nr 7-8 (96) lipiec-sierpień 2002

W numerze m.in.:
 • Brat Leonid,
 • Salutaris Mpinge,
 • Święta Matki Bożej,
 • Ambasada Lednicka "Woda w wino",
 • Fordoński Ikar,
 • Ludzie z pomnika [55].
 • Tematem wiodącym wydania jest kolejna próba odczytania znaczenia wyrazu dom. Czy udało się zrealizować ten zamysł? Z pewno­ścią tak, choć ocenę wystawią Czytelnicy.
 • O domu mówi się w „Rozmowie miesiąca”. Jest to bardzo specyficzny dom – dom pomocy w cierpieniu, ofiarowany nam przez panią Sue Ryder. Dom ten stoi po sąsiedzku Regionalne­go Centrum Onkologii.
 • Inne spojrzenie na dom dają teksty z wizyt misjonarzy w naszej parafii, tj. ks. Salutarisa z Tanzanii i brata Leonida z Ukrainy. Obaj przed­stawiają swoje miejsce na ziemi. Do nich dołą­cza głos misjonarza o. Ricardo z dalekiej Brazylii, gdzie obecnie panuje tam „zima”.
 • Jeszcze inaczej dom opisuje Irena G, która nawiązuje do tego, jak ważna jest umiejętność zamieszkania pod wspólnym dachem w domu wielorodzinnym.
 • O poszanowaniu Domu Bożego piszą Mar­szałek i Ryszard – w liście do Redakcji.
 • Zupełnie specyficznym domem jest Dom Jubileuszowy, dom, który powstaje dzięki za­angażowaniu wielu ludzi. Widoczny jest już znaczny postęp na jego budowie. Oby jak naj­szybciej udało się to dzieło ukończyć na poży­tek parafian i nie tylko parafian.
 • Widzimy, jak wieloznaczeniowe jest pojęcie domu. Warto jeszcze dodać, że specyficznym domem jest Lednica i to co się wokół niej dzie­je. Niech „Ambasada Lednicy”, która powstała w miesięczniku, pokazuje „udomowienie” mło­dych w tym miejscu Polski. Niech dzielą się świadectwem przeżyć i owocami lednickich spotkań.
 • O domu mogą też mówić pielgrzymi, którzy piechotą, co roku zmierzają na Jasną Górę. Ten ich pielgrzymi dom – to dom dawania i dom bra­nia, dom przynoszenia ducha i dom dachu nad głową, dom życzliwości gospodarzy.
 • Dom Świętej Rodziny opisuje kolejny odci­nek z cyklu „Święta Matki Bożej”.
 • Niech zwieńczeniem tych refleksji będzie, jakże ważne porzekadło – „Gość w dom, Bóg w dom”.
2002
2002
Nr 9 (97) wrzesień 2002

W numerze m.in.:
 • Co słychać w świecie ciszy?
 • Niesłyszący, głuchoniemi,
 • Moja Fara,
 • Po pielgrzymce Jana Pawła II,
 • Ambasada Lednicka "Woda w cnotę",
 • Dwie kaplice,
 • Ludzie z pomnika [56].
 • Główne tematy bieżącego wydania to piel­grzymka Jana Pawła II do Polski, Jubileusz 500-lecia bydgoskiej Fary i początek kolej­nego roku szkolnego 2002/2003.
 • Refleksję nad treścią niniejszego wydania zacznę od przedstawienia dwóch ważnych tekstów. Jest to rozmowa miesiąca z dyrek­torem Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Niesły­szącej i Słabosłyszącej w Bydgoszczy. Treść rozmowy pokazuje jakże skomplikowany i specyficzny „świat ciszy”, sposób komuniko­wania się w nim oraz ze światem słyszących. Na początku roku szkolnego pokazuje też ona jakże inny świat nauczania dzieci i mło­dzieży. Uzupełnieniem rozmowy jest informa­cja o kształceniu niesłyszących w Bydgosz­czy. Rozmowa ta jest dobrą ilustracją do nie­dzieli środków społecznego przekazu.
 • Inny temat to dzieje bydgoskiej Fary i jej miejsca w sercu bydgoszczan. PT Czytelni­cy spotkają się jeszcze z tym tematem w na­stępnym wydaniu naszego miesięcznika, bo­wiem nasza Parafia będzie miała swój dzień w Farze – 19 września. Nie wolno tej daty przegapić.
 • I wreszcie jeszcze jeden i najważniejszy dla wszystkich temat – to pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny. Mieliśmy, chyba jak ni­gdy dotąd, okazję zobaczyć prawdziwego Człowieka modlitwy. Swoim zachowaniem pokazywał jej ważność w stosunku do wszyst­kich innych ludzkich zajęć. Przypomina mi się takie opisane zdarzenie, gdy to na dość dłu­go trwającą papieską modlitwę ks. bp Stani­sław Dziwisz zwrócił Papieżowi dyskretnie uwagę informując jednocześnie o półgodzin­nym spóźnieniu w stosunku do planu pielgrzy­mowania, papież miał odpowiedzieć: – Sta­siu, Stasiu, jak ten czas leci – i dalej jeszcze dziesięć minut trwał na modlitwie.
 • W tekstach związanych z papieskim piel­grzymowaniem znajdziemy słowa uczestnicz­ki wielkiego spotkania na Błoniach w Krako­wie i refleksję o miłosierdziu Bożym. Warto zapamiętać, że codziennie o godz. 15:00 w naszej kaplicy spotykają się wierni i modlą się „o miłosierdzie dla nas i całego świata”.
2002
2002
Nr 10 (98) październik 2002

W numerze m.in.:
 • Służyć radą,
 • Dwie budowy,
 • Córka u Matki,
 • List z misji "Za żelazną kurtyną",
 • Wyżej ściany, belki,
 • Ambasada Lednicka "Codzienność w święto",
 • Rada Osiedla informuje,
 • Ludzie z pomnika [57].
 • Znów jesień i nowe, tym razem osiemna­stostronicowe wydanie naszego parafialne­go miesięcznika.
 • Głównym tematem bieżącego wydania jest XIX rocznica powstania naszej parafii (7 października – dzień odpustu parafialne­go). O parafii toczy się rozmowa miesiąca z członkami Parafialnej Rady Duszpastersko-Ekonomicznej – trzeba ją koniecznie prze­czytać. Do rocznicy nawiązują też inne tek­sty. Przy tej okazji wspomnę, że jest w mie­sięczniku debiut dziennikarski ks. Dariusza Wesołka – naszego wikariusza. Tekst „Cie­kawość obudzona przez rocznicę” opisuje świat imion kościołów. Napisał też tekst na­wiązujący do obowiązkowego wspomnienia w Kościele katolickim – pierwszy raz w tym roku – św. o. Pio. Będą następne teksty. Gra­tuluję odwagi i życzę wytrwałości.
 • Jest też wspomnienie ważnej wizyty pa­rafian u Matki Bożej Pięknej Miłości z różą w bydgoskiej Farze, z okazji jej 500-lecia. Grupa parafian dotarła tam procesyjnie z pl. Kościeleckich, modląc się na różańcu i da­jąc świadectwo wiary wśród okolicznych ogródków piwnych i innych miejsc uciech mi­janych po drodze krótkiej pielgrzymki. Szko­da tylko, że mało parafian odpowiedziało na miłosne zaproszenie Pani z różą, bo niewie­le ponad sto osób było skromną reprezen­tacją naszej licznej parafii. Nic to (jak powia­da jeden ze znanych misjonarzy) – Nie trwóż się trzódko. Dodam, że Fara jest rzeczywi­ście piękna. Przybyła jej też komfortowa „Ka­plica Spowiedzi św.” (wydzielone pomiesz­czenie z konfesjonałem, za oszklonymi dźwiękochłonnymi drzwiami). Polecam ją szczególnie tym, którzy mają problemy ze słuchem, lub chcą przeżyć Sakrament po­jednania. Kaplica ta jest wymarzonym miej­scem doświadczania Bożego Miłosierdzia. Chwała pomysłodawcom i realizatorom. Bóg zapłać.
 • 20 października przypada w Kościele ka­tolickim doroczna Niedziela Misyjna. Jest w tym wydaniu list polskiego księdza – jeszcze niedawno misjonarza w Rosji, a obecnie wy­gnańca, piszącego do naszej redakcji z da­lekiej Japonii pełen bólu list. Warto zapoznać się z jego treścią, bowiem dość dokładnie opisuje rosyjskie problemy katolickich księ­ży. Jest też list o parafii w Brazylii naszego stałego korespondenta o. Ricardo. Tego li­stu też nie można pominąć.
 • W nocy z 26 na 27 października będzie­my spali o godzinę dłużej. 27 października przystąpimy do wyborów prezydentów miast, burmistrzów, wójtów i radnych samorządów. Nie prześpijmy okazji podjęcia ważnych de­cyzji. Trzydzieści dobrych rad dla polityków sformułował w 1972 roku Luigi Sturzo, który stwierdził w jednej z nich: „Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dzisiaj, ale nie rób dzisiaj w pośpiechu tego co możesz zro­bić jutro spokojnie”.
 • Na nasze łamy wrócił „Anioł” i „Tato, któ­ry powiedział”. Jakże różne są to teksty, ale jak przywracające człowiekowi zdolność my­ślenia. Logiczne myślenie można poćwiczyć
2002
2002
Nr 11 (99) listopad 2002

W numerze m.in.:
 • Tajemnica cierpienia i nawrócenia,
 • Cztery kamienie,
 • Sekretarka...,
 • Najgłębsza tajemnica,
 • Reklama nieba,
 • Błogosławieni,
 • Anioły, Magda Ryszard,
 • Ambasada Lednicka "Powszedniość w entuzjam",
 • Ludzie z pomnika [58].
 • W bieżącym wydaniu nie mogło braknąć relacji z tegorocznego odpustu parafialnego. Ksiądz Proboszcz i Celebrans Mszy św. od­pustowej przekazali wiele dotąd mało znanych informacji z dziejów naszej parafii. Są teksty, które warto przeczytać.
 • Zaraz po odpuście rozpoczęły się II Dniem Papieskim (jest piękne o nim świadectwo) XI Akademickie Dni Młodych. Była to okazja do przeżycia rekolekcyjnych chwil dla młodzieży studenckiej i dorosłych parafian. Rekolekcjo­nista w prostych słowach mówił o ważnych i trudnych sprawach. Krótki wybór myśli reko­lekcyjnych niech będzie okazją do powtórki dla tych co byli, a iskierką zachęty na przy­szłość dla tych, co nie mogli skorzystać z oka­zji, lub nie chcieli.
 • Tematem wiodącym, jak na listopad przy­stało, jest zamyślenie o przemijaniu i śmierci. Pomocą w rozważaniach stało się takie po­wiedzenie „Planuj tak, jakbyś miał żyć wiecz­nie, a żyj tak jakbyś miał umrzeć dziś”. Nie pamiętam dziś, kto jest jego autorem, ale tak mi się spodobało, że co roku wpisuję je sobie na pierwszą stronę osobistego kalendarza. Do treści tego hasła nawiązuje tekst rozmowy miesiąca, którą przeprowadzono z s. Adria­ną. Siostra pracuje w hospicjum i ma prawie codzienny kontakt ze śmiercią i umierający­mi. Warto uważnie przeczytać. Do tematu nawiązują jeszcze inne teksty.
2002
2002
Nr 12 (100) grudzień 2002

W numerze m.in.:
 • Nie dawać, a pomóc,
 • Ambasada Lednicka "Znudzenie w fascynację",
 • Plan kolędy,
 • Kalendarz na 2003 rok.
 • Bieżący numer kończy pierwszą setkę wy­dań naszego miesięcznika.
 • Kolegium redakcyjne zastanawiało się, jak zaakcentować ten fakt i doszło do przekona­nia, że najlepiej będzie odłożyć moment świę­towania do przyszłego roku.
 • W Niedzielę Palmową, o ile uda się, przy­padnie jubileusz X-lecia wydawania „Na oścież”. Zatem bez fanfar kończymy to setne wydanie. Stałym PT Czytelnikom dzię­kujemy za wierność, zaś okazjonalnym wielu dobrych inspiracji po lekturze naszego pisma.
 • Tematem wiodącym wydania jest zamyśle­nie nad Caritas – miłością miłosierną. Do ha­sła nawiązuje tekst rozmowy miesiąca, którą przeprowadzono z ks. Romanem Mrosczo­kiem – dyrektorem Bydgoskiego Oddziału Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Tytuł rozmowy „Nie dawać a pomóc” jest wielce wymowny, bowiem łatwiej jest okazjonalnie coś komuś ofiarować niż trwać przy człowie­ku będącym w potrzebie.
 • Do miłości miłosiernej nawiązują teksty o tragicznie zmarłym Marku Kotańskim.
 • Kończymy rok z Biblią. Kilku osobom udało się wziąć udział w proponowanych przez re­dakcję konkursach biblijnych. Trwamy w prze­konaniu, że dzięki cyklowi „Biblia w rok” uda­ło się zdobyć choć kilku nowych stałych czy­telników tej najważniejszej Księgi.
 • Są też jeszcze inne testy na ten temat. Nie brak bieżących wydarzeń parafialnych, jak np. Jubileuszy X-lecia działania Chóru „Fordonia” i Zespołu „Izrael” i 7 urodzin „Wiatraka”.
 • Są relacje z innych wydarzeń i akcji, np. Mikołajek, odwiedzin zacnych gości, np. sióstr Córek Maryi Niepokalanej – bezhabitowych.
2002
2002
Wróć do spisu treści