Rok 2000 - Na oścież

Na Oścież
Pismo Sanktuarium i Parafii
Matki Boskiej Królowej Męczenników
Na Oścież
w Bydgoszczy-Fordonie
"Na Oścież" Czasopismo parafii MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy-Fordonie
Przejdź do treści

Rok 2000

Na Oścież > 1993 - 2000
Nr 1 (68) styczeń 2000

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Symbol Wielkiego Jubileuszu,
 • Trzy stany - o Trójcy Świętej,
 • Spotkanie opłatkowe,
 • Skansen miniatur,
 • Studencka Wigilia,
 • Europejskie Spotkania Młodych,
 • Przystanek Jezus.
 • Bieżący numer zawiera teksty zwią­zane z wydarzeniami, których byliśmy świadkami w ostatnich dniach roku 1999 i początków 2000 roku.
 • W dniu 19 grudnia Toruń z Byd­goszczą połączył łańcuch pojednania. Re­lacje z tego jednoczącego spotkania miast zamieściło wiele gazet i ładnie opisał je red. M.W. w „Niedzieli Gnieźnieńskiej” (nr 2/2000). Artykuł „Małej” jest wartym odno­towania dopowiedzeniem do tematu.
 • Po raz siódmy gościliśmy na pięciu Mszach św. „Żywy Żłóbek”. Z postaciami „Świętej Rodziny” toczy się rozmowa mie­siąca. Warto dodać, że Msze św. „Paster­ki” transmitowane były w sieci interneto­wej. O tym napisaliśmy w innym miejscu naszej gazety. Czyż mogło nie być „Żywe­go Żłóbka” w wigilię III tysiąclecia?
 • Paula pisze o Europejskim Spotka­niu Młodych „Taize” w Warszawie.
 • W stałych działach „Na oścież” jest jak zwykle wiele ciekawych tekstów. War­to choćby zwrócić uwagę na „parafialny re­jestr wydarzeń roku 1999”. Mogło ich być więcej?
2000
2000
Nr 2 (69) luty 2000

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Znaki wielkiego Jubileuszu,
 • Jedność i różnice - o Trójcy Świętej,
 • Domowa piekarnia,
 • Woodstock 99,
 • Kościelne zakupy,
 • Z życia wspólnot parafialnych.
 • W tym numerze jesteśmy świadka­mi przemieszania czasów, tradycji i współ­czesności.
 • Tradycja to sztandar. Już od teraz jesteśmy parafią mającą swój wyróżnik – sztandar, w którym zawarły się wszystkie dotychczasowe zmagania o jej zaistnienie, kształt i oblicze. Obrazu tego będą dopeł­niały następne działania i kolejne lata ży­cia parafii. Być może, za jakiś czas okaże się, że nasza wspólnota stanie się matką dla nowej wspólnoty parafialnej, która już za­puszcza korzenie na Osiedlu Eskulapa (obecne okolice Regionalnego Centrum Onkologii, aż po ulice Zamczysko i Pod Skarpą).
 • Współczesność zmieszana z trady­cją to dzisiejszy stosunek żyjących do chle­ba. Jak obchodzono się z chlebem wspo­minają, nieco już zaawansowani wiekiem, autorzy. Jak traktujemy chleb dziś? Wstyd się przyznać, ale coraz gorzej. Niech więc słowa na ten temat będą próbą refleksji w domach PT Czytelników. Każdy ma swoje doświadczenia, a może ktoś dopisze i swo­je wspomnienia lub obserwacje?
 • Sama współczesność to miniony czas kolędy i trwający jeszcze okres zabaw karnawałowych. Coroczne „pokłosie ko­lędowe”, jest próbą spojrzenia na parafię zza tabeli liczb, ale i też innych zjawisk, które z tych liczb wynikają. Osobiście do­ceniam odwagę ks. proboszcza i Jego pró­bę diagnozy. Cytowane sumy wydatków pokazują trud minionego czasu, a plany sprzyjają działaniom.
2000
2000
Nr 3 (70) marzec 2000

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Klucze do domu i nieba,
 • Znaki roku 2000,
 • Trzy szczyty,
 • Chcę być oczyszczony,
 • Z życia wspólnot: Oaza Rodzin.
 • To już siedemdziesiąte wydanie na­szego miesięcznika parafialnego i jednocze­śnie zakończony siódmy rok jego ukazy­wania się. Warto przy okazji dodać, że jest to, jak powiada często o. Tadeusz na falach Radia Maryja, praca „za niebieskie dola­ry”. Ile trudu wkłada grupa osób redagują­cych to pismo mogą docenić wierni PT Czytelnicy. Najlepszym zaś podzięko­waniem dla wszystkich twórców i współ­pracowników miesięcznika będzie dalsze i coraz większe nim zainteresowanie.
 • Bieżący numer zawiera jak zwykle wiele tekstów o charakterze ogólnym, jak i opisujących nasze parafialne wydarzenia.
 • Głównym tematem rozmowy mie­siąca jest jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Jana – kapłana rezydenta w naszej parafii, który świętowaliśmy w końcu stycznia br. Rozmowa ta jest chwilą zadumy nad mi­nionym długim okresem kapłańskiej służ­by i jej różnymi obliczami.
 • Jubileusz był też inspiracją do szer­szego zastanowienia się nad postawą wdzięczności w kontaktach międzyludz­kich. Piszą o tym „Anioł”, „GS” i inni au­torzy.
 • Bieżące wydanie zawiera także tek­sty związane z przeżywanym w Kościele okresem roku liturgicznego. Mam nadzie­ję, że ich lektura pomoże nam wszystkim przeżyć ten nadzwyczajny czas łaski Bo­żej.
2000
2000
Nr 4 (71) kwiecień 2000

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Historyczne wydarzenia,
 • Paschał,
 • Obrzędy, zwyczaje,
 • Zgoda na prawdę,
 • Markowice - szkoła dla ciebie?
 • Duchowe wędrowanie.
 • W kwietniu br. przypadają 1000 uro­dziny Diecezji Gnieźnieńskiej. Stąd, nie bez powodu, na pierwszej stronie znalazła się postać św. Wojciecha jako Patrona Polski i świadka wiary w Jezusa.
 • Głównym bohaterem rozmowy mie­siąca jest ks. Tomasz Cyl – nasz tegoroczny rekolekcjonista, były wikariusz, a obecnie dy­rektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Bydgoszczy.
 • Ważnym wydarzeniem dla naszej Pa­rafii jest przygotowanie trzech nowych Nad­zwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Odtąd w naszej wspólnocie posługiwać bę­dzie – szczególnie chorym – dziewięciu sza­farzy. Do tego faktu nawiązuje list ks. abpa Henryka Muszyńskiego,
 • Nie brak jest także okolicznościo­wych tekstów związanych z przeżytymi re­kolekcjami wielkopostnymi, Liturgią Pas­chalną i Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. Są – co może cieszyć – relacje z życia różnych parafialnych wspólnot kato­lików świeckich.
 • Chciałbym zwrócić uwagę PT Czytel­ników na „Łańcuch Pojednanych Serc”. Cho­dzi o to, aby w nie zabrakło nam odwagi wyj­ścia do bliźnich, którzy nam, albo my im w czymś zaszkodziliśmy. Jest to wezwanie do podania ręki – pojednania. Może tym bliź­nim jest sąsiad, żona, kolega z pracy czy...
2000
2000
Nr 5 (72) maj 2000

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Maryja w liturgii kościółów chrześcijańskich,
 • Ks. Antoni Strycharz: Moja litania do Miłosierdzia Bożego,
 • Łańcuch pojednanych serc.
 • Głównym tematem tego wydania jest sło­wo Matka. Moim zdaniem oryginalnie zostało to pokazane w tekście „Podaj rękę”. Inne tek­sty są równie ciekawe. Niespodzianką może być wiersz 19-letniego Karola Wojtyły napi­sany po śmierci matki w 1939 roku.
 • Jest tekst poświęcony zmarłemu niedaw­no ks. Antoniemu Strycharzowi, m.in. redak­torowi prasy parafialnej. Cotygodniowa służ­ba słowa, którą pełnił w piśmie parafialnym „Dla rodziny” w parafii pw. św. Wincentego a’Paulo w Bydgoszczy może być pięknym przykładem pracy dla innych, zaś testament Jego życia (jak mi się wydaje) ujmuje ostatni tekst jaki napisał pt. „Moja litania do Miło­sierdzia Bożego”.
 • Wspominając własne przeżycie wydarzeń na Lednicy w latach 1998 i 1999, chciałbym zaprosić i zachęcić do wyjazdu wszystkich (bez względu na wiek) na tegoroczne tam spotkanie, które jak wszystkie dotąd będzie pełne symboli i darów. Niech tą zachętą bę­dzie garść tekstów bieżących i wspomnienio­wych.
 • Na zakończenie chciałbym powrócić do symboliki Dni Triduum Paschalnego, Wigi­lii Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania. Staraniem wielu osób staliśmy się po raz ko­lejny jako parafianie świadkami zaproszenia – poprzez dekoracje wielkopostno-wielkanoc­ne – do refleksji. „Ciemnica” ukazana jako brzeg morza z wyrzuconą nań łodzią świad­czyła o zagubieniu, braku kierunku w życiu. Niewola, niewiedza, zła wola... Kształt Gro­bu Pańskiego był jednak odpowiedzią. To Chrystus jest Drogowskazem, Latarnią poka­zującą cel i kierunek. Możliwość szczegól­nego zadumania się nad życiem i śmiercią dawały rozmiary grobu. Można było wejść i w Wielką Sobotę zobaczyć umęczone ciało – to normalny widok w grobie. Ale już następ­nego dnia nie było w nim nic. Co więc stało się w nocy? Była to Wielka Noc.
2000
2000
Nr 6 (73) czerwiec 2000

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Maryja w Kościele wschodnio-syryjskim,
 • Ks. A. Strycharz: Antek,
 • O Jubileuszowym festynie.
 • Niniejsze wydanie poświęca wiele miej­sca dzieciom. Przejmujący obraz dzieciństwa młodych ludzi na Filipinach i w Papui No­wej Gwinei pokazuje o. Joseph.
 • Dużo miejsca zajmują też wspomnienia z Jubileuszowego Festynu Fordońskiego. My­ślę, że jest to dobry przykład, jak można mo­dlić się i bawić. Organizatorzy nie zapomnieli o nikim. Pojawiła się też nowa jakość – bie­ganie – I Wiosenne Biegi Przełajowe.
 • Warto też zwrócić uwagę na długą rozmo­wę z ks. Maciejem. Jako osoba będąca u pro­gu kapłańskiej drogi jest pełen dobrych do­świadczeń i zapału duszpasterskiego. Oby spełniły się te jego pragnienia.
 • Jest jeszcze jeden tekst, na który chciał­bym zwrócić uwagę. Jest nim krótka rozmo­wa z ks. Proboszczem o tegorocznych nabo­żeństwach majowych. Ogólnie radosny na­strój rozmowy „psuje” refleksja o nikłym udziale dzieci w tych nabożeństwach.
2000
2000
Nr 7-8 (74) lipiec-sierpień 2000

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Maryja w Kościele zachodnio-syryjskim,
 • Jubileuszowa procesja,
 • Świątynia Opatrzności Bożej,
 • Moje miejsce w Kościele,
 • Kochane Przyjezierze.
 • Już wakacje. Ale jak tu przedstawiać wa­kacyjne tematy, kiedy są to wakacje Roku Jubileuszowego 2000. Trzeba więc dalej za­stanawiać się nad ważnymi sprawami.
 • Tym razem redakcja proponuje temat „Mój Kościół”, ale pisany przez duże K, a więc rozumiany jako wspólnota ludzi wierzących.
 • Najpierw Anioł proponuje wrażliwość i serce. Dalej dzięki „Rozmowie miesiąca” można zobaczyć, jakim mozołem jest two­rzenie wspólnoty chrześcijańskiej na podwa­linach kultury pierwotnej, odmiennych za­chowań i zwyczajów. Tato buduje most po­między czasami swego dzieciństwa (Kościół Przedsoborowy) a współczesnością. Jedna z sióstr, pozostająca we wspólnocie Kościoła Domowego, zdobyła się na swoiste wyzna­nie wiary. Jest też o Świątyni Wdzięczności.
 • Może czas wypoczynku okaże się sprzy­mierzeńcem w tych rozmyślaniach?
2000
2000
Nr 9 (75) wrzesień 2000

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Maryja w Kościele koptyjskim,
 • Jubileuszowe pielgrzymowanie.
 • Wiodącym tematem w bieżącym numerze jest „Jubileusz”. Wszak w roku jubileuszowym wszystko jest jubileuszowe, ale w wymiarze wspólnoty parafialnej można znaleźć różne wydarzenia, które mają znamiona jubileuszy. Takim wydarzeniem jest np. 50. rocznica ślu­bu małżonków naszej parafii. Z nimi toczy się rozmowa miesiąca, która pokazuje m.in. zakres zmian jakie zaszły w czasie tych 50 lat w róż­nych sferach życia małżeńskiego i rodzinnego.
 • Jubileuszowe są też pielgrzymki piesze do Częstochowy. Z naszej parafii wyszły dwie grupy: Przezroczysta w Archidiecezjalnej i Bia­ło-Żółta w Promienistej (po około 150 osób w każdej grupie). Jest też rozmowa z panią Wan­dą, która skorzystała z noclegu w naszej parafii idąc z Gdańska do Częstochowy i refleksja Pa­wika idącego w grupie Przezroczystej. Są też inne pielgrzymkowe teksty. Obrazu pielgrzymek dopełnia wspomnienie o pielgrzymowaniu przed wielu laty. Pewną formą pielgrzymki jest też to, o czym w liście do redakcji pisze Ala.
 • Wrzesień to dni szczególnej pamięci naro­dowej. Piszemy więc o bp. Michale Kozalu i wspominamy Powstanie Warszawskie rozmo­wą z jego młodym uczestnikiem.
 • 17 września przypadał doroczny dzień Środ­ków Społecznego Przekazu (komunikowania się). Czy uczymy się z nich właściwie korzy­stać? Tego dnia też usłyszeliśmy w kazaniu świadectwo z pobytu na Jubileuszu Młodych w Rzymie i... zobaczyliśmy obraz zniszczeń, jakie poczyniono w tzw. „starej kaplicy”. Co można zrobić? Przeczytajmy treść kazania.
2000
2000
Nr 10 (76) październik 2000

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Maryja w Kościele ormiańskim,
 • Jubileusz parafii w konkatedrze,
 • Bądźmy razem,
 • I Bieg uliczny.
 • Wiodącym tematem w bieżącym numerze jest dalej hasło „Jubileusz”. Rozmowa mie­siąca toczy się wokół Pielgrzymki Narodo­wej do Rzymu, która miała miejsce w lipcu br. Rozmawiamy z naszymi parafianami, któ­rzy brali udział w tym wydarzeniu. Cechą rozmówców, godną podkreślenia, jest wni­kliwość obserwacji na pielgrzymkowej tra­sie.
 • Na uwagę zasługują też teksty wspomi­nające Dzień Jubileuszu naszej parafii w Byd­goskiej Farze. Wybieraliśmy prezydenta. Są więc wyniki wyborów w obwodach, których granice wypadały na terenie naszej parafii. Warto przyjrzeć się tej statystyce.
 • Odbył się I bieg uliczny zorganizowany przez nasz parafialny klub sportowy. Ponad 70 zawodników zaświadczyło o potrzebie or­ganizowania takich imprez. Są rozmowy z biegaczami i organizatorami. Jeszcze jedno wydarzenie zasługuje na uwagę. Są to rela­cje ze spotkania osób niepełnosprawnych i dzieci szczególnej miłości. Ile wysiłku wkła­dają ci ludzi, aby normalnie funkcjonować wśród sprawnych, widać było w bezpośred­nim kontakcie z nimi.
2000
2000
Nr 11 (77) listopad 2000

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Święto Polski i Bydgoszczy,
 • Maryja w Kościele koptyjskim,
 • Rozłąka - co pośmierci?
 • Laboratorium wiary,
 • Trzy rodzaje.
 • Listopad to czas spadających liści, których w pobliżu drzew znajdujemy wiele i wiatr ma z nimi niezłą zabawę. Taką też poniekąd „za­bawą” jest praca redakcji, która próbuje wy­darzenia – „liście” zgarnąć i pokazać swoim Czytelnikom. Duży jest trud zbierania wia­domości, bowiem tempo najróżniejszych wydarzeń jest imponujące.
 • Tradycyjnie wiele uwagi poświęcamy na­szym gościom parafialnym, którzy spotykają się z różnymi grupami świeckich i z ogółem parafian.
 • Rozmawiamy więc z naszym gościem – misjonarzem z Ukrainy. Warto wczytać się w to przejmujące świadectwo pracy misyjnej.
 • Są też fragmenty kazania ks. Wiesława, proboszcza – sąsiada z parafii pw. św. Łuka­sza, który wraz z parafianami mozoli się przy budowie kościoła parafialnego.
 • Listopad to również czas zadumy nad ży­ciem i śmiercią, nad sprawami narodowymi i patriotyzmem. Można je w tym wydaniu od­naleźć.
 • Są też teksty nawiązujące do naszych ko­rzeni – egzystencji i wiary. Spróbujmy pójść śladami myśli autorów homilii i tekstów.
2000
2000
Nr 12 (78) grudzień 2000

W numerze m.in.:
 • Rozmowa miesiąca,
 • Wędrówka śladami Chrystusa,
 • Maryja w Kościele etiopskim,
 • Siła katechez,
 • "Zapomniane" Boże Narodzenie",
 • 5. urodziny "Wiatraka".
 • Dorocznym zwyczajem przychodzi­my do PT Czytelników w kolorowej szacie okładek oraz kolejnym wydaniem kalenda­rza parafialnego. Niech będzie on naszym wspólnym przewodnikiem na ścieżkach wia­ry, abyśmy nie przegapili ważnych wydarzeń Roku Kościelnego.
 • Niniejszym numerem zamykamy dwudzieste stulecie i drugie tysiąclecie. Ja­kie informacje właściwie podkreślą rangę tego wydarzenia?
 • Redakcja postanowiła zapytać po­szczególne grupy wiernych, działające w pa­rafii, o owoce Roku Jubileuszu. Jak wyglą­dało moje przeżycie Roku Jubileuszu we wspólnocie parafialnej? Co było najważniej­szym wydarzeniem dla wspólnoty oraz – ja­kie były doświadczenia konkretnych osób? Próbę odpowiedzi na te pytania znajdziemy w rozmowie miesiąca i innych miejscach tego wydania. Może tak postawione pytania spro­wokują jeszcze inne osoby do refleksji.
 • W jednym z tekstów nawiązującym do świąt Bożego Narodzenia, a konkretnie kiedyś przeżytej głęboko Wigilii, znajduje­my przejmujące świadectwo i przypomnie­nie – „jak to kiedyś bywało”. Może, przy oka­zji i innym osobom wrócą podobne wspo­mnienia.
 • Dużo miejsca w numerze zajmują tek­sty poświęcone Drodze Neokatechumenalnej. Jest to kolejna próba przybliżenia charyzma­tów tej wspólnoty i świadectwo jej „inwe­stowania” w naszej parafii.
2000
2000
Wróć do spisu treści